Rewitalizacja miast

12-06-2017

W Rektoracie Politechniki Łódzkiej podpisana została 22 maja umowa o studiach drugiego stopnia na kierunku rewitalizacja miast prowadzonych wspólnie przez Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ oraz wydziały: Ekonomiczno-Socjologiczny, Nauk Geograficznych, Zarządzania i Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.


Mają to być interdyscyplinarne studia o profilu praktycznym obejmujące takie dziedziny, jak: architektura, urbanistyka, budownictwo, inżynieria środowiska, ekonomia, nauki o zarządzaniu, socjologia, pedagogika, geografia.

Umowę sygnowali rektorzy UŁ i PŁ prof. Antoni Różalski i prof. Sławomir Wiak w obecności Hanny Zdanowskiej , prezydent Łodzi.

– Rekrutację kandydatów na studia organizuje Politechnika Łódzka. W najbliższym naborze limit miejsc ustalono na sześćdziesiąt osób. Ubiegający się o przyjęcie na kierunek rewitalizacja miast musi mieć dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich: technicznych, społecznych, ścisłych lub przyrodniczych – poinformował prof. S. Wiak.

Na zdjęciu, od lewej: prof. Marek Lefik, dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ; prof. Sławomir Wiak, rektor PŁ; Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi; prof. Antoni Różalski, rektor UŁ; prof. Rafał Matera, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ

Na zdjęciu, od lewej: prof. Marek Lefik, dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ; prof. Sławomir Wiak, rektor PŁ; Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi; prof. Antoni Różalski, rektor UŁ; prof. Rafał Matera, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ

Fot. Tomasz Boruszczak

– Jest pierwszym tego typu kierunek kształcenia w Polsce, o dużym znaczeniu z punktu widzenia rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju. Organizacja studiów na tym kierunku zakłada zacieśnianie współpracy między uczelniami a przedstawicielami praktyki gospodarczej – dodał prof. A. Różalski.

W programie studiów znalazły się łącznie 62 przedmioty (obowiązkowe i z wyboru), z czego 23 prowadzone przez pracowników Politechniki Łódzkiej, a 39 przez pracowników Uniwersytetu Łódzkiego. W pierwszym semestrze przewidziane są zajęcia z wyboru umożliwiające studentom uniwersytetu nadrobienie braków wiedzy z zakresu nauk technicznych zaś osobom z politechniki uzupełnienie wiedzy w dziedzinie nauk społecznych .

Plany/rozkłady zajęć na poszczególne semestry układane będą w taki sposób, aby nie odbywały się one jednego dniu na obu uczelniach.

W umowie ustalono, że Politechnika Łódzka, a konkretnie jej Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska jest jednostką wiodącą, odpowiedzialną za prowadzenie spraw organizacyjnych związanych ze studiami, natomiast wszystkie zobowiązania ze strony Uniwersytetu Łódzkiego realizować ma Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny (w imieniu pozostałych trzech wydziałów: Nauk Geograficznych, Zarządzania oraz Nauk o Wychowaniu).

Podczas studiów na nowym kierunku słuchacz zdobędzie wiedzę z zakresu procesu rewitalizacji i towarzyszących jej zjawisk i problemów. Po ich ukończeniu absolwent będzie potrafił nie tylko analizować warunki techniczne, infrastrukturalne, architektoniczne i urbanistyczne rewitalizowanego obszaru, ale także wskazać podmioty i grupy społeczne, których interesy mogą być związane z rewitalizacją, prowadzić analizy ich wzajemnych relacji, pól potencjalnych konfliktów lub współdziałania.

Program studiów pozwali absolwentowi zrozumieć, że rewitalizacja jest reakcją na coraz bardziej kurczące się obszary miejskie przewidziane pod zabudowę, rekreację lub działalność gospodarczą. Jednocześnie stanowi ona przedsięwzięcie komercyjne, umożliwiające angażowanie środków z różnych źródeł i jest często impulsem do podejmowania szerszych działań inwestorskich, a także umiejętnym połączeniem wielu często przeciwstawnych interesów prowadzących do wspólnie akceptowanego celu.

Absolwent kierunku studiów rewitalizacja miast otrzyma wspólny dyplom, sygnowany przez Uniwersytet Łódzki oraz Politechnikę Łódzką.

CP