Zasłużonym dla miasta

Stanisław Bąkowicz

08-01-2014

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Łodzi zwołanej 8 listopada, tuż przed Świętem Niepodległości, 21-osobowa grupa łodzian otrzymała Odznaki Za Zasługi dla Miasta Łodzi przyznane za działalność na rzecz miasta godną szczególnego uznania.

Wśród w ten sposób wyróżnionych znalazło się pięcioro nauczycieli akademickich Uniwersytetu Łódzkiego:

profesor dr hab. Jolanta Grotowska-Leder ? socjolog, członek Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk, współtwórca zespołu badawczego Łódzka Szkoła Badań nad Biedą i Pomocą Społeczną; jest autorką i współautorką ponad stu publikacji naukowych, w tym jedenastu opracowań książkowych; ekspert zespołów naukowych opiniujących wnioski naukowe i uznanych czasopism naukowych; na Uniwersytecie Łódzkim pełniła wiele funkcji, obecnie jest prodziekanem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego; laureatka wielu nagród i odznaczeń; działa na rzecz integracji organizacji pozarządowych i małych przedsiębiorców z Uniwersytetem Łódzkim; doradca, współorganizator i wykładowca w organizacjach pozarządowych, w tym w Regionalnym Centrum Rozwoju Gospodarki i Przedsiębiorczości

profesor dr hab. Małgorzata Zofia Król ? krąg jej zainteresowań naukowych koncentruje się wokół zagadnień szeroko rozumianej problematyki stosowania prawa, etyki prawniczej, jak również metodologii nauczania klinicznego, czego wyrazem jest dorobek naukowy obejmujący książki, artykuły i recenzje w tym zakresie; od wielu lat na Uniwersytecie Łódzkim pełni funkcję kierownika Kliniki Prawa i Kliniki Praw Dziecka oraz kierownika Zakładu Polityki Prawa; Była prodziekanem do spraw ogólnych na Wydziale Prawa i Administracji UŁ; w związku z pracą naukową, dydaktyczną i organizacyjną w macierzystej uczelni otrzymała szereg nagród i wyróżnień uniwersyteckich oraz państwowych; jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia IVR skupiającego filozofów prawa, członkiem European Law Institute oraz International Academy of Comparative Law; ponadto zajmuje się praktyką prawniczą wykonując zawód notariusza

profesor dr hab. Antoni Wincenty Różalski ? jego zainteresowania naukowe ogniskują się wokół różnorodnych zagadnień z zakresu mikrobiologii klinicznej, które są istotne dla rozwoju nauki i stanowią ważne problemy kliniczne i społeczne; jest autorem lub współautorem wielu oryginalnych prac doświadczalnych, artykułów poglądowych, a także innych opracowań; środowisko akademickie docenia wysiłki organizatorskie profesora na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego, służące podnoszeniu rangi dydaktycznej i naukowej, a także promocji tej uczelni w kraju i poza jego granicami; niezwykle ważnym aspektem działalności profesora jest jego udział w pracach Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (członek prezydium); zasiada także w Polskim Towarzystwie Mikrobiologów i Polskim Towarzystwie Mikrobiologii Klinicznej; jest przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi oraz reprezentuje uczelnię w Łódzkim Parku Naukowo-Technologicznym doktor Piotr Szukalski ? w ostatnich latach bardzo intensywnie zajmuje się problematyką procesów demograficznych zachodzących na terenie Łodzi i województwa łódzkiego; w jego dorobku są opracowania skupione na opisie przyczyn, mechanizmów i skutków przemian demograficznych zachodzących w mieście; szczególną uwagę w swych pracach zwraca na starzenie się łódzkiej ludności; przebiły się one do społecznej świadomości, zwracając uwagę mieszkańców Łodzi, regionu i kraju oraz władz na istniejące w mieście problemy demograficzne, a zwłaszcza na długookresowe skutki zmian ludnościowych; prace te zaowocowały silnym zaakcentowaniem w Strategii zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+ kwestii ludnościowych oraz coraz większym zrozumieniem władz miasta ważności problematyki demograficznej dla przyszłości Łodzi; na badania w zakresie problemów demograficznych społeczności łódzkiej oraz zapaści demograficznej miasta i jej skutków dla przyszłości Łodzi otrzymał grant prezydenta miasta Łodzi; prowadził także projekt OECD ? Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju na temat Local Scenarios of Demographic Change

doktor Iwona Katarzyna Wagner ? ekohydrolog; jej badania w całości związane są z Łodzią i regionem, a dotyczą systemu przyrodniczego jako podstawy zrównoważonego rozwoju w kontekście nowych wyzwań globalnych i wytycznych Komisji Europejskiej oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych; w ostatnich latach wykorzystywała swoje metodologiczne doświadczenia z badań nad systemami rzecznymi w skali dorzecza w zurbanizowanym systemie przyrodniczym Łodzi

(odznakę odbierze w innym terminie, obecnie bowiem przebywa poza granicami kraju)