Zmiany w kształceniu

Stanisław Bąkowicz

07-01-2014

W auli niebieskiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego 25 listopada odbyło się seminarium bolońskie nt. Zmiany w kształceniu na polskich uczelniach poświęcone weryfikacji efektów uczenia się oraz nowym metodom kształcenia.

Po otwarciu spotkania i powitaniu jego uczestników przez prof. Włodzimierza Nykiela, rektora UŁ, merytoryczną część seminarium rozpoczęły wystąpienia nt. Walidacja i weryfikacja efektów uczenia się oraz dobór właściwych metod kształcenia dr inż. Tomasza Saryusza-Wolskiego i dr inż. Doroty Piotrowskiej z Politechniki Łódzkiej, ekspertów bolońskich. Poświęcone były one weryfikacji i potwierdzaniu efektów uczenia się oraz umiejętności właściwego doboru metod nauczania i weryfikacji uczenia się. Po wystąpieniach wywiązała się dyskusja.

O innowacjach w kształceniu na polskich uczelniach w dobie MOOCs (Massive Open Online Courses ? masowych otwartych kursów online) oraz łączącymi się z nimi nowymi wyzwaniami i możliwościami w dydaktyce mówił prof. Andrzej Kraśniewski z Politechniki Warszawskiej, także ekspert boloński. Po kolejnej dyskusji seminarium podsumował prof. Jarosław Płuciennik, prorektor UŁ ds. programów i jakości kształcenia. Obrady prowadziła dr Kinga Klimczak z Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego.

Celem tego spotkania było omówienie pożądanych przemian w organizacji i prowadzeniu procesu kształcenia zapewniającego pełne wdrożenie koncepcji jego efektywności; przedyskutowanie kierunków przemian oraz przedstawienie niektórych metod kształcenia wynikających z rozwoju nowych technologii i mediów w dydaktyce uczelnianej. W seminarium wzięli udział przedstawiciele władz szkół wyższych i ich wydziałów z całego kraju odpowiedzialni w za organizację i jakość kształcenia w macierzystych jednostkach, łącznie ok.170 osób. Obecni byli przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Seminarium, którego obrady transmitowane były w internecie, zorganizowane zostało przez wspomnianą wcześniej fundację oraz Uniwersytet Łódzki.


Zarówno z wystąpień ekspertów bolońskich, jak i dyskusji podczas łódzkiego spotkania wynika, iż polskie uczelnie, a wśród nich również uniwersytety, coraz szybciej zmierzają w kierunku spotęgowanej cyfryzacji oraz ?upraktycznienia?.