Polityka ? kultura ? gospodarka

Ernest Kuczyński

07-01-2014

W Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego 25-26 października odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa nt. Niemcy, Austria, Szwajcaria na arenie międzynarodowej. Polityka ? kultura ? gospodarka.

Podobnie jak w latach ubiegłych, na zaproszenie Katedry Badań Niemcoznawczych UŁ odpowiedzieli specjaliści z wiodących polskich ośrodków naukowych, a ponadto goście z zagranicy: J.E. Lukas Beglinger, ambasador Szwajcarii w Polsce; dr Gunter Pleuger, rektor Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą; prof. Dagmara Jajeśniak-Quast, kierownik Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce Uniwersytetu Europejskiego Viadrina.

Kuczyński1

Otwarcia konferencji dokonali: prof. Tomasz Domański, dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych oraz prof. Krzysztof A. Kuczyński, kierownik Katedry Badań Niemcoznawczych UŁ, którzy też z powitali zarówno gości zagranicznych, jak i licznie przybyłych rodzimych naukowców z: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie, Instytutu Zachodniego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie; Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi.

Głównym celem konferencji było omówienie funkcjonowania Niemiec, Austrii i Szwajcarii w otoczeniu międzynarodowym na trzech płaszczyznach: politycznej, kulturowej oraz gospodarczej. Podczas dwudniowych obrad wygłoszono 26 referatów, w których niemcoznawcy, historycy, politolodzy oraz germaniści przedstawili wyniki swych badań. Stworzyło to okazję do głębszej refleksji nad obecną pozycją oraz kondycją krajów niemieckiego obszaru językowego na świecie, przede wszystkim w kontekście polityki multilateralnej, integracji europejskiej i rozszerzenia Unii Europejskiej, reakcji i działań wobec kryzysu, bezpieczeństwa międzynarodowego, zaangażowania w inicjatywy międzynarodowe, strategii budowania wizerunku państwa, relacji z Polską oraz współpracy istniejących sojuszy.

Kuczyński2

Szczególną uwagę uczestników konferencji zwróciła sesja plenarna, podczas której wystąpili, m.in., zagraniczni goście. W tej części obrad można było wysłuchać wykładów: J.E. Lukasa Beglingera (Szwajcaria w zjednoczonej Europie), dr. Guntera Pleugera (Rola Niemiec w polityce multilateralnej ), prof. Krzysztofa A. Kuczyńskiego (Deutsches Polen ? Institut w Darmstadt w roli ambasady kultury polskiej w Niemczech) oraz prof. Dagmary Jajeśniak-Quast (German Mittelstand i Polnische Wirtschaft ? odpowiedzi na kryzys).

Referatom towarzyszyły ożywione dyskusje, w których wyrażano przekonanie, iż Niemcy, Austria i Szwajcaria odgrywają w skali europejskiej istotną rolę, lecz również i te państwa borykają się z problemami oraz wyzwaniami. Wielu prelegentów było zdania, że kryzys polityczny i ekonomiczny, który przeżywa obecnie Europa, stanowi duże wyzwanie zarówno dla Niemiec i Austrii, będących już członkami Wspólnoty Europejskiej, ale również Szwajcarii, której przyszłość w UE pozostaje nadal nieznana. Ponadto zgodnie odwoływano się do niepodważalnego wkładu krajów niemieckiego obszaru językowego w rozwój cywilizacyjny Europy. Z jednej strony, podkreślano zasługi wielu pisarzy, artystów, myślicieli oraz polityków na polu krzewienia wspólnej świadomości kulturowej czy pogłębiania zjawisk integracyjnych, z drugiej zaś ? wskazywano na fakt, iż na obecny wizerunek Niemiec, Austrii i Szwajcarii składają się nie tylko znaczne dokonania, lecz również bolesne doświadczenia historyczne. Wynikają z tego liczne uprzedzenia i antypatie, a także stosunki tych państw z Polską, co doskonale można zauważyć patrząc na dzisiejszą RFN.

Konferencji towarzyszyła wystawa poświęcona Szwajcarii (Demokracja bezpośrednia), odbyły się również prezentacje książek (autorstwa dr. Michała Tomczyka Polityka Szwajcarii wobec Unii Europejskiej oraz dr Aleksandry Kruk i dr Moniki Sus Niemiecka scena polityczna w 2013 roku. Aktorzy, zagadnienia i wyzwania). Ponadto przedstawiono nowatorską platformę internetową Studia-o-Polsce. Interdyscyplinarnie, której tworzeniem zajmuje się obecnie Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Jak podkreślała mgr Katharina Kinga Kowalski z Frankfurtu n. Odrą, celem tego międzynarodowego projektu jest zarówno wymiana doświadczeń i usieciowienie centrów naukowych, jak i globalne komunikowanie oraz propagowanie aktualnych informacji związanych z badaniami nad Polską we wszystkich dyscyplinach naukowych (projekty badawcze, recenzje, konferencje i publikacje).