Profesor Władysław Milo

Jan Jacek Sztaudynger

07-01-2014

Piotr Wdowiński

07-01-2014

Urodził się 9 czerwca 1943 r. w Majdanie Lipowieckim, powiat Lubaczów. Ojciec Andrzej Milo był żołnierzem I wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej 1919?1920; matka Karolina, z domu Dul.

Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Lubaczowie w roku 1960. W latach 1961?1966 studiował na Wydziale Ekonomii Politycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł magistra eko-nomii uzyskał za pracę nt. Zastosowania programowania liniowego w optymalizacji budownictwa w czerwcu 1966 r. W latach 1965?1966 pracował w Instytucie Organizacji i Mechanizacji Budownictwa w Warszawie.

Milo

Od października 1966 r. jest pracownikiem Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę doktorską nt. Estymacja ogólnych modeli liniowych i autoregresyjnych obronił w roku 1975. W latach 1976?1995 był adiunktem w Katedrze Ekonometrii UŁ. W 1986 r. obronił rozprawę habilitacyjną nt. Liniowe modele statystyczne i otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. W roku 1995 otrzymał tytuł naukowy profesora oraz stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Łódzkiego. W 1998 r. uzyskał stanowisko profesora zwyczajnego, na którym pra-cuje do dziś.

Jest autorem, współautorem oraz redaktorem czternastu książek opublikowanych, m.in., w wydawnictwach naukowych: PWN, PWE oraz Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego. Naj-ważniejsze z nich to: Nieliniowe modele ekonometryczne, PWN, Warszawa 1990; Stabilność i wrażliwość modeli i metod ekonometrycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995; Stabilność rynków finansowych a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódz-kiego, Łódź 2002.

Autor lub współautor ponad stu artykułów naukowych, rozdziałów monografii, recenzji i not bibliograficznych, opublikowanych, m.in., w wydawnictwie Palgrave Macmillan, Publica-tions Econometriques, Ekonomiście, Przeglądzie Statystycznym, Folia Oeconomica, Wiadomo-ściach Statystycznych. Przedstawił ponad sto referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych. Zainteresowania naukowe profesora początkowo były skoncentrowane na modelach li-niowych i autoregresyjnych, którym poświęcił pracę doktorską. Następnie zajmował się analizą szeregów czasowych, a w książce habilitacyjnej własnościami liniowych modeli statystycznych. Po habilitacji badał stabilność, odporność oraz wrażliwość modeli i metod ekonometrycznych. Analizował własności estymacyjno-predykcyjne, zarówno klasycznych, jak i nieklasycznych predyktorów, tworzonych na podstawie liniowych i nieliniowych modeli ekonometrycznych.

Od połowy lat dziewięćdziesiątych widoczne jest poszerzenie badań o wątki aplikacyjne dotyczące modelowania i prognozowania rynków pracy, rynków finansowych oraz ich powiązań ze wzrostem gospodarczym. Do najciekawszych należą, m.in., te wyniki, które weryfikują prognostyczne własności modeli opartych na teorii Smitha, Ricardo, Marshalla i Keynesa. Potwierdził empirycznie, że modele te nie są prognostycznie gorsze od współcześnie występujących w teorii ekonomii.

W badaniach uwzględniał procesy transformacji gospodarczej i integracji z Unią Europej-ską. W swych publikacjach dużo uwagi poświęcił również wyborom optymalnych portfeli inwe-stycyjnych, prognozowaniu kursów walutowych, stóp procentowych, inflacji oraz wzrostowi go-spodarczemu. W ostatnim okresie rozpoczął analizę fundamentalnych zasad wnioskowania, dotyczą-cych przyczynowości i prawdy, a także istoty losowości, chaosu, entropii i ergodyczności w kon-tekście analiz zjawisk ekonomicznych i finansowych.

Profesor jest promotorem dwunastu prac doktorskich, a obecnie opiekuje się trzema dok-torantami. Jest też autorem czternastu recenzji prac w przewodach doktorskich, sześciu recenzji w przewodach habilitacyjnych i dziesięciu recenzji w postępowaniach o tytuł profesora.

Od roku 1976 kierował tematami badań w problemach resortowych, centralnych, a w la-tach 90. projektami KBN oraz był głównym wykonawcą w dwóch projektach ACE (Action for Co-operation in the field of Economics) Komisji Europejskiej w Brukseli.

Przebywał na wielu stażach, stypendiach i studiach zagranicznych, m.in.: na: stypendium Fulbrighta, studiach podyplomowych w Duke University, USA (1971/1972); stypendiach: British Council, University of Bangor, Liverpool, Cambridge (1983, 1986, 1988); stypendium DAAD w University of Hagen, Niemcy, 1985.

Był: Visiting Professor, l'Université Paris 1, 1986; British Council Visiting Fellow, Manchester University, Oxford University, 1990; Research Fellow, University of Amsterdam, 1993; Fellow, European University Institute, Florence, 1996.

Jest lub był członkiem towarzystw naukowych i organizacji: American Association for the Advancement of Science, Bernoulli Society, Econometric Society, European Economic Association, Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN, Łódzkie Towarzystwo Naukowe (sekretarz oraz przewodniczący) II Wydziału ŁTN), New York Academy of Science, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Polskie Towarzystwo Filologiczne, Polskie Towarzystwo Matematyczne.

Był redaktorem w czasopismach: Przegląd Statystyczny (1987?2001) oraz Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ. Obecnie jest przewodniczącym Rady Redakcyjnej Przeglądu Sta-tystycznego. Jest inicjatorem i redaktorem naczelnym serii wydawniczej Financial Markets. Prin-ciples of Modelling, Forecasting and Decision-Making (FindEcon).

Podczas studiów członek Zrzeszenia Studentów Polskich. W latach 1966?1981 członek Związku Nauczycielstwa Polskiego. Od roku członek NSZZ Solidarność. W latach 1989? 1990 konsultant Zarządu Regionalnego Solidarności w Łodzi. Nie był członkiem żadnej partii politycznej.

Wyróżniony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Za-sługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Zamiłowania: nauka języków obcych, filozofia, kolekcjonerstwo książek, muzyka poważ-na, zabytki kultury światowej i polskiej, muzea, podróże, poznawanie różnych kultur. Hobby: sport, szczególnie lekkoatletyka.

Żona uczonego, Halina Elżbieta z domu Kutera, urodziła się w Radomiu. Jest polonistką, była dyrektorem i redaktorem naczelnym w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego. Syn Przemysław Piotr, prawnik, jest notariuszem w Łodzi. Wnuk Artur uczęszcza do pierwszej klasy gimnazjum.

W tym roku profesor obchodził jubileusz 70-lecia urodzin.