Profesor Krystyna Poklewska

Bogdan Mazan

07-01-2014

Urodziła się 30 kwietnia 1933 r. w Warszawie. Po ukończeniu szkoły średniej w Łodzi, w latach 1950?1955 studiowała polonistykę: najpierw na Uniwersytecie Łódzkim, następnie na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie pod kierunkiem prof. Juliana Krzyżanowskiego przygotowała pracę magisterską pt. Powieści Walerego Łozińskiego.

W latach 1955?1959 pracowała jako nauczycielka, początkowo w szkole podstawowej, później w III Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Łodzi. Od roku 1958 pracę pedagogiczną zaczęła łączyć z pracą naukową, przedstawiając jej pierwsze rezultaty na posiedzeniu Komisji Historii Literatury Wydziału I Łódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz na sesji ku czci Juliusza Słowackiego, zorganizowanej na UŁ w 1959 r.

Poklewska

Od roku 1959 rozpoczęła pracę na Uniwersytecie Łódzkim. Tutaj uchwałą Rady Wydziału z 11 stycznia 1963 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych (dyscyplina: filologia polska) na podstawie złożonych egzaminów oraz pracy doktorskiej nt. Grupa pisarzy ?Dziennika Literackiego? (1857?1863). Promotorem był prof. Stefan Kawyn, a recenzentami prof. Antoni Knot i doc. dr Aniela Kowalska. Tutaj zakończyła 22 lutego 1974 r. przewód habilitacyjny (zatwierdzony pismem z 25 listopada 1974 r.). W roku 1989 została mianowana profesorem tytularnym, w latach 1990?2000 pracowała na stanowisku profesora zwyczajnego, a od lipca 2000 r., po przejściu na emeryturę, na etacie profesora nadzwyczajnego UŁ (do 30 września 2003 r.) i na jedną czwartą etatu profesora zwyczajnego (do 30 września 2006 r.).

W latach 1975?1978 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Filologicznego ds. studiów zaocznych, a w latach 1979?1981 była wicedyrektorem Instytutu Filologii Polskiej oraz kierownikiem Zakładu Współczesnej Literatury Polskiej. Po rozwiązaniu Instytutu w 1981 r. kierowała Katedrą Literatury Romantyzmu i Literatury Współczesnej oraz pełniła funkcję pełnomocnika dziekana ds. dydaktyki na polonistyce. W latach 1995?2002 przewodniczyła komisji wydziałowej ds. doktoratów polonistycznych. Zainteresowania naukowe profesor obejmują literaturę polską XIX i XX w., szczególnie romantyzm i recepcję literatury romantycznej. Temu poświęciła książki: Galicja romantyczna (1816?1840) ? podstawa kolokwium habilitacyjnego (1976 r.); Aleksander Fredro (1977); Krew na śniegu. Rzecz o rabacji galicyjskiej w literaturze polskiej (1986); O Mickiewiczu i Słowackim. Cztery szkice (1999), współautor Jacek Brzozowski); Kornel Ujejski, Wybór poezji i prozy ? poprzedzony monograficznym wstępem (1992) oraz kilkadziesiąt rozpraw w czasopismach naukowych, księgach zbiorowych, słownikach literatury polskiej i encyklopediach.

Jako dydaktyk prowadziła na Uniwersytecie Łódzkim konwersatoria, seminaria i wykłady. Wypromowała przeszło trzystu magistrów, dziewięciu doktorów, napisała wiele recenzji rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz opinii o awansie profesorskim. Kilkakrotnie wyjeżdżała z naukowymi wizytami na Uniwersytet Justusa Liebiga w Giessen, Państwowy Uniwersytet w Mediolanie, Uniwersytet im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie.

W roku 1975 została członkiem zwyczajnym Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, w 1989 r. członkiem rzeczywistym Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, w roku 1998 członkiem honorowym Stowarzyszenia Przyjaciół Nauk w Zielonej Górze. W latach 1987?1989 była członkiem Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN oraz członkiem Komitetu Nauk o Literaturze PAN; z rekomendacji Dyrekcji IBL została wybrana do Rady Naukowej IBL w kolejnej kadencji.

W latach 1975?2000 była członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, a w okresie 1995?1999 redaktorem Folia Litteraria Polonica. Od 1982 r. należała do kolegium redakcyjnego ogólnopolskiego rocznika Prace Polonistyczne (przez osiem lat jego redaktorem naczelnym).

W uznaniu zasług profesor otrzymała wiele nagród naukowych i dydaktycznych oraz została odznaczona: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Uniwersytet Łódzki w Służbie Społeczeństwu i Nauce, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.