Profesor Zofia Walter

Janusz Błasiak

07-01-2014

Urodziła się w roku 1930 w Brzezinach. Maturę uzyskała w 1949 r., po czym rozpoczęła studia na kierunku biologia na Uniwersytecie Łódzkim. Po studiach jej działalność naukowa jako asystenta w Katedrze Biochemii UŁ skupiła się na biochemii i w tej dyscyplinie uzyskała w roku 1963 stopień doktora na podstawie rozprawy Kwasy rybonukleinowe trzustki, której promotorem był prof. Antoni Dmochowski. W 1970 r. otrzymała stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Chemiczne i fizykochemiczne badania DNA limfocytów.

Odbyła roczny staż naukowy w laboratorium prof. Pierre?a Chambona w Strasburgu, a także inne staże naukowe, m.in. w ZSRR, Bułgarii, Czechosłowacji, Francji. Tytuł profesora uzyskała w roku 1983. Zorganizowała Katedrę Genetyki Molekularnej UŁ, pełniąc funkcję jej kierownika aż do przejścia na emeryturę w 2000 r. Podczas swojej pracy pełniła też funkcję prodziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi oraz zastępcy dyrektora Instytutu Biochemii UŁ. Była długoletnim kierownikiem Studium Doktoranckiego Cytogenetyki, Genetyki Molekularnej i Radiobiologii.

Wszystkie badania uczonej od 1955 r. dotyczyły budowy i funkcji kwasów nukleinowych. W pierwszym okresie interesowała się głównie zagadnieniami struktury kwasów rybonukleinowych, a następnie deoksyrybonukleinowych w tkankach o różnym metabolizmie. Badała kwasy nukleinowe w tkankach o intensywnej syntezie białka, w komórkach niedzielących się, w tkankach bezkręgowców oraz w tkankach zmienionych metabolicznie. W późniejszym czasie prowadziła badania nad oddziaływaniem związków fosforoorganicznych i cisplatyny z DNA. Jej dorobek naukowy obejmuje ponad trzysta prac, w tym 115 prac doświadczalnych.

Oprócz prof. Dmochowskiego duży wpływ na kształtowanie jej osobowości naukowej miała prof. Wanda Leyko.

Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną została wyróżniona, m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Uniwersytet Łódzki w Służbie Społeczeństwu i Nauce. Działała w Prezydium Rady Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego UŁ. Pełniła funkcję przewodniczącej Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego; od roku 1978 jest członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. W latach 1994?2000 pełniła funkcję przewodniczącego Komisji Biologicznej w Wydziale III Nauk Matematyczno-Przyrodniczych. Nadal uczestniczy w życiu towarzystwa. W uznaniu zasług profesor w działalności naukowej i pracy w ŁTN zarząd towarzystwa postanowił wydać zeszyt zawierający charakterystykę drogi naukowej i bibliografię najważniejszych jej publikacji.