Dyplomacja samorządowa

Stanisław Bąkowicz

02-01-2014

Na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych od września do listopada prowadzony będzie pilotażowy program szkoleniowy przygotowujący do lepszego wykorzystania kontaktów z chińskimi władzami lokalnymi przy realizacji ekonomicznych zadań polskiej dyplomacji.

W konferencjach i szkoleniach wezmą udział radni oraz pracownicy instytucji samorządowych województwa łódzkiego. Projekt pn. Dyplomacja samorządowa narzędziem promocji Polski w Chinach ma służyć podniesieniu kompetencji pracowników instytucji samorządowych, otoczenia biznesu oraz radnych, tak aby relacje polsko-chińskie na szczeblu lokalnym mogły zostać wykorzystane do skutecznej promocji naszego kraju w Chinach. Tym samym pracownicy Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ zamierzają tworzyć sprzyjający klimat do wzajemnych kontaktów biznesowych, a także zachęcać chiński kapitał do inwestowania w Polsce.

Ostatnie lata dowodzą, że wciąż rośnie liczba samorządów współpracujących, bądź też zainteresowanych nawiązaniem współpracy z chińskimi władzami lokalnymi. Do Polski coraz częściej przyjeżdżają delegacje chińskich miast i prowincji poszukujących możliwości poszerzania kontaktów z polskimi partnerami. Z uwagi na dynamikę rozwoju ekonomicznego Chin, podstawą dalszego współdziałania może być z pewnością zacieśnianie współpracy gospodarczej.

Z polskiego punktu widzenia, Chiny mogą odegrać istotną rolę w dywersyfikacji rynków eksportowych, potencjalnie stanowią także źródło bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz ruchu turystycznego. Wielu przedsiębiorców, jak i ekspertów wskazuje jednak na brak rozpoznawalności Polski jako istotną barierę w realizacji wymienionych celów. Jednym z elementów eliminowania tego rodzaju przeszkody może być z pewnością wspomniany już projekt Dyplomacja samorządowa narzędziem promocji Polski w Chinach. Jest on współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych ze środków programu Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013.

O randze, roli i znaczeniu projektu podjętego przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ 16 września podczas konferencji prasowej mówili: prof. Tomasz Domański, dziekan tego wydziału; Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego; prof. Małgorzata Pietrasiak, kierownik Zakładu Azji Wschodniej.

Merytorycznie projekt omówił dr Dominik Mierzejewski ze wspomnianego wcześniej Zakładu Azji Wschodniej , który reprezentując rektora UŁ w czerwcu podpisał z Ministerstwem Spraw Zagranicznych umowę na prowadzenie szkoleń dla samorządów. Projekt tych szkoleń, to cykl czterech tur zajęć dla pracowników samorządu Łódzkiego i otoczenia biznesu. Podczas realizacji projektu przybliżona zostanie zarówno obecna sytuacja polityczna, gospodarcza i społeczna w Chinach, ze wskazaniem potencjalnych obszarów współpracy, jak również praktyczne aspekty nawiązywania i utrzymywania relacji z chińskimi władzami lokalnymi szczebla prowincji oraz miastami.

Głównym celem szkoleń jest wsparcie polskich przedsiębiorstw w rozwoju współpracy gospodarczej z Chinami poprzez zwiększeniu potencjału instytucji samorządowych oraz otoczenia biznesu. Inicjatywa ta wpisuje się we wskazaną w priorytetach polskiej polityki zagranicznej na lata 2012?2016 potrzebę zwiększenia promocji Polski, współpracy organów administracji państwowej z samorządami oraz przedsiębiorstwami celem podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki.

Z punktu widzenia poprawy współpracy polskich samorządów z chińskimi władzami lokalnymi szkolenia będą ukierunkowane na: upowszechnianie wiedzy na temat dynamiki zmian w Chinach; prezentowanie specyfiki i uwarunkowań kulturowych w kontaktach z partnerem chińskim; zwracanie uwagi na różnice i uwarunkowania społeczno-polityczne funkcjonowania władz lokalnych w Chinach; wskazywanie formalnoprawnych form współpracy regionalnej; analizę formalnoprawną funkcjonowania władz na szczeblu lokalnym w Chinach; określanie płaszczyzn, możliwości i wyzwań współpracy między Polską a Chinami na poziomie władz lokalnych; wypracowanie zasad promocji samorządów polskich w Chinach pod kątem możliwości eksportowych polskich producentów do tego kraju.

Jak się udało nam ustalić, w zainaugurowanych w połowie września szkoleniach, do końca drugiej dekady listopada udział wzięło ponad pięćdziesięciu pracowników samorządu województwa łódzkiego, radnych sejmiku wojewódzkiego, radnych rady miasta oraz pracowników otoczenie biznesu.