Korzystna współpraca uniwersytetów

Stanisław Bąkowicz

02-01-2014

(wystąpienie prof. Włodzimierza NYKIELA, rektora UŁ, podczas wspólnej inauguracji nowego roku akademickiego Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego)

Zbliża się siedemdziesiąta rocznica powstania Uniwersytetu Łódzkiego. Dziś rozpoczynamy sześćdziesiąty dziewiąty rok akademicki w naszej uczelni. Pamiętając o tym, że przed sześćdziesięcioma dziewięcioma laty częścią Uniwersytetu Łódzkiego był Wydział Medyczny, sądzę że i dla naszych przyjaciół z Uniwersytetu Medycznego jest to również sześćdziesiąty dziewiąty nowy rok akademicki.

Tradycyjnym tematem wystąpień rektorskich podczas inauguracji jest podsumowanie poprzedniego roku, sytuacja uczelni czy plany na przyszłość. O tych ważnych sprawach będę jednak mówił podczas następnego uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dziś w swoich krótkich wystąpieniach, zarówno ja, jak i rektor Górski skoncentrujemy się na współpracy miedzy naszymi uczelniami.

Pozwolę sobie przypomnieć, że rok temu Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Medyczny zawarły umowę dotyczącą współpracy. Zatem, jak wygląda stan tej naszej współpracy dziś. Zgodnie z naszymi ustaleniami, najpierw przedstawię państwu wybrane, ważniejsze fakty z jej zakresu, następnie zaś rektor Górski powie o planach na najbliższy okres.

Jeśli mówimy o tym, jak przebiegała współpraca w ostatnim roku akademickim, należy przedstawić ją w pewnym porządku. Najpierw powiem o współdziałaniu w zakresie działalności naukowo-badawczej, później o współpracy w dziedzinie dydaktyki. Na koniec ? o innych polach, na których do współpracy dochodziło.

Biorąc pod uwagę działalność naukowo-badawczą, trzeba przede wszystkim wskazać na realizację wspólnych projektów badawczych. Wybranymi przykładami są: badania dotyczące wykorzystania nanoklasterów srebra w celu otrzymania nowych leków (Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej UŁ i Katedra Biochemii Medycznej UM), badania w zakresie identyfikacji markerów transformacji nowotworowej (Katedra Cytobiochemii UŁ oraz Katedra i Klinika Hematologii, Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Klinika Urologii UM). Kolejną dziedziną współpracy naukowej są badania w zakresie stanu zdrowia łodzian (Katedra Antropologii UŁ oraz II Katedra Chirurgii, Katedra Nauk Podstawowych i Przedklinicznych, Zakład Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego UM).

Materiały dotyczące tej współpracy przygotował rektor Różalski, który na Uniwersytecie Łódzkim zajmuje się sprawami nauki. Podkreślił on, że są to tylko przykłady. Ponieważ współpraca jest znacznie szersza, nie chciałbym, aby urażony poczuł się ktoś kto tutaj nie został wymieniony.

Pierwszym obszarem we współpracy naukowo-badawczej są badania prowadzone, drugim ? przygotowywanie wspólnych projektów. Opracowany i wysłany do Narodowego Centrum Nauki został projekt, którego liderami są profesor Janusz Szemraj z Uniwersytetu Medycznego i profesor Jarosław Grobelny z Uniwersytetu Łódzkiego. Będzie zgłoszony wkrótce gotowy już projekt dotyczący utworzenia spółki celowej służącej komercjalizacji badań naukowych. Powołane zostało ponadto na Uniwersytecie Łódzkim Centrum Promowania Zrównoważonego Stylu Życia. Jest to przykład bardzo ścisłej współpracy, bo w jego radzie programowej zasiadają pracownicy Uniwersytetu Medycznego. Wkrótce powstaną też studia podyplomowe. Ostatni przykład takiej współpracy to forum społeczno-naukowe na temat starzenia się, które odbyło się 6 września tego roku.

Jeśli chodzi o dydaktykę, tutaj także mamy o czym mówić. Po pierwsze, chcę wymienić od niedawna istniejący nowy kierunek studiów, który cieszy się dużym powodzeniem. Jest nim logopedia z audiologią. Śledziliśmy dane dotyczące rekrutacji i z satysfakcją stwierdzamy, że jest to kierunek, który cieszy się znacznym powodzeniem. Pojawił się jednak pewien problem, który w miarę wchodzenia w naszą współpracę pojawić się musiał. Mianowicie chodzi o to, że pracownicy jednej uczelni prowadzą zajęcia na innej uczelni. Do rozwiązania pozostaje więc problem pensum. Jesteśmy już zaawansowani w tej kwestii. Mamy przygotowany projekt uchwały, według którego pracownicy Uniwersytetu Medycznego wykładający na Uniwersytecie Łódzkim będą z tytułu tych wykładów mogli rozliczać swoje pensum na Uniwersytecie Medycznym i podobnie ma być w przypadku pracowników Uniwersytetu Łódzkiego wykładających na Uniwersytecie Medycznym.

Kolejnym polem współpracy są studia podyplomowe Manager BioTechSciences przygotowujące do zarządzania projektami badawczymi i komercjalizacji ich wyników. Następnym przykładem, który zmaterializował nam się ostatnio, jest powołanie w uniwersyteckim liceum klasy biologiczno-chemicznej, nieformalnie nazywanej medyczną, co jest realizacją jednego z punktów naszej umowy o współpracy.

Są także inne jej przykłady. Studenci Uniwersytetu Medycznego mogą odbywać zajęcia wychowania fizycznego na Uniwersytecie Łódzkim, a słuchacze naszego uniwersytetu z kolei ? na Uniwersytecie Medycznym. Studenci tego uniwersytetu uczestniczyli w tym roku w dużym przedsięwzięciu, jakim był IV Piknik Nauki i Wiedzy UŁ. Mieliśmy wspólne juwenalia Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego. W okresie wakacji odbył się wspólny obóz studencki w Łazach. Kilka miesięcy temu odbyły się wielkie zawody w różnych dyscyplinach, które mieliśmy okazję z rektorem Górskim obserwować, a nawet kopać podczas nich piłkę.

W przedszkolu uniwersyteckim są miejsca dla dzieci pracowników Uniwersytetu Medycznego. Współpracują biura administracji obydwu uczelni. Wspólnie przygotowaliśmy koncepcję drogi rowerowej. Wspominam o tym w obecności łódzkich władz, bo otrzymaliśmy już poparcie, ale nie znaleźliśmy jeszcze pieniędzy. Ta drogaa pieszo-rowerowa będzie się zaczynała na ulicy Jaracza przy Kopcińskiego i będzie prowadziła do Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego. Są to tereny bardzo ważne zarówno dla Uniwersytetu Medycznego, jak i dla Uniwersytetu Łódzkiego.

Nie ma wątpliwości, że przytoczone przeze mnie fakty pokazują korzyści płynące z tej współpracy dla obydwu uczelni, ale też i szerzej ? dla całej Łodzi akademickiej.

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku akademickiego wszystkim pracownikom naukowo-dydaktycznym życzę sukcesów w pracy na naszych uniwersytetach, życzę wysokich ocen, tych sformalizowanych i tych nieformalnych ze strony kolegów i studentów, co jest źródłem naszej satysfakcji. Pracownikom administracji i obsługi życzę zadowolenia z osiągnięć w pracy na rzecz uniwersytetu. Życzenia kieruję także do naszych studentów, szczególnie do studentów pierwszego roku, których zapraszam do współkształtowania rzeczywistości na naszych uniwersytetach, do rozumnego i pełnego wykorzystania tego, co określamy mianem czasu studiów.

(tytuł pochodzi od redakcji)