Uczelniany parlament

25-09-2017

Senat Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 22 maja 2017 r .


Podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UŁ za rok 2016.

Wysłuchał informacji dotyczącej stanu systemu jakości kształcenia na Uniwersytecie Łódzkim.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania rektora z działalności uczelni za rok 2016.

Podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów na Uniwersytecie Łódzkim.

Podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wzorów świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających na Uniwersytecie Łódzkim.

Podjął uchwałę w sprawie zasad przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim wraz z liczbą miejsc na poszczególnych kierunkach studiów oraz terminarza rekrutacji na rok akademicki 2018/2019.

Podjął uchwałę w sprawie uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 595 Senatu UŁ z 11 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia na studiach doktoranckich na Wydziale Zarządzania UŁ.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 141 Senatu UŁ z 23 listopada 2009 r. w sprawie misji i strategii UŁ.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 140 Senatu UŁ z 23 listopada 2009 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej UŁ.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu posiedzeń Senatu UŁ na rok akademicki 2017/2018.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Międzynarodowym Uniwersytetem Akita w Akita (Japonia).


W części uroczystej rektor UŁ wręczył


dr hab. Dorocie Bors (Wydział Matematyki i Informatyki) awans na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim


Senat Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 9 czerwca 2017 r.


Podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego UŁ na rok 2017.

Podjął uchwałę w sprawie oceny osiągnięć pracownika według zasad przyjętych na poszczególnych wydziałach i instytutach pozawydziałowych Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim na lata 2017–2020.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 465 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z  2 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia geomonitoring.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 585 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z 11 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku studiów pierwszego stopnia geografia.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 586 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z 11 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku studiów drugiego stopnia geografia.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 587 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z 11 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku studiów pierwszego stopnia gospodarka przestrzenna .

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 588 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z 11 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku studiów drugiego stopnia gospodarka przestrzenna.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 589 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z 11 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku studiów pierwszego stopnia turystyka i rekreacja.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 590 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z  11 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku studiów drugiego stopnia turystyka i rekreacja .

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 499 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z 11 maja 2015 r. w sprawie uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów w rekrutacji na rok akademicki 2018/2019.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia poparcia dla inicjatywy Urzędu Miasta Łodzi – budowy ulicy Nowokonstytucyjnej w Łodzi.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem Handlowym w Harbinie (Chiny).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Niemiecką Akademią Policyjną.


W części uroczystej rektor UŁ wręczył


awanse na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim: dr. hab. Piotrowi Miniasowi (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska), dr. hab. Jackowi Pietrzakowi, dr. hab. Januszowi Pietrzakowi i dr. hab. Krzysztofowi Woźniakowi (Wydział Filozoficzno-Historyczny), dr hab. Renacie Szczepanik (Wydział Nauk o Wychowaniu).

A.D.