Studenckie granty badawcze

25-09-2017

W siedzibie Rektoratu Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się 29 czerwca posiedzenie Komisji ds. studenckich grantów badawczych. Spośród stu dziesięciu wniosków zgłoszonych do pierwszej edycji projektu, wyłoniono osiemdziesiąt dziewięć prac z każdego wydziału uczelni. Uzyskały one dofinansowanie na łączną kwotę 274.570,67 zł.


Wnioski grantowe zgłaszane przez studentów były opiniowane przez recenzentów. Do końcowej punktacji zaliczały się więc punkty za działalność naukową oraz punkty przyznane przez recenzenta oraz ocena opiekuna naukowego. Kompleksowe podejście umożliwiło wyróżnienie najciekawszych i najbardziej wartościowych projektów pod względem naukowym. Zdobywcy grantów otrzymają wsparcie finansowe na realizację swoich pomysłów naukowych w wysokości nawet do 3,5 tys. zł.

Czy odbiór estetyki w sztuce zależy od poziomu rozwoju cywilizacyjnego i technologicznego? Przeprowadzenie badań na przykładzie społeczeństwa Tanzanii ; Wpływ lakierów hybrydowych, powszechnie stosowanych w kosmetyce, na zawartość aminokwasów tiolowych w płytce paznokcia ; Synteza pochodnych azirydyn o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych – to tylko niektóre ze studenckich prac badawczych, które będą realizowane dzięki zdobytym grantom. Już pierwsza edycja projektu pokazuje jak zróżnicowane zainteresowania naukowe mają studenci Uniwersytetu Łódzkiego.

Studenckie granty badawcze, przyznawane słuchaczom pierwszego i drugiego stopnia studiów Uniwersytetu Łódzkiego, otwierają nowe możliwości rozwoju młodym osobom zainteresowanym nauką. A jest ich wiele. Do pierwszego etapu projektu, czyli szkolenia z przygotowywania wniosków, przystąpiło trzysta pięćdziesiąt osób.

Jak podkreślił prof. Tomasz Cieślak , prorektor UŁ ds. studenckich, prowadzący obrady komisji grantowej, słuchacze uczyli się nie tylko składania wniosków w tym konkretnym konkursie, ale poznawali też procedurę spójną z wnioskami zgłaszanymi w konkursie Preludium Narodowego Centrum Nauki, który jest adresowany do młodych badaczy.

Środki finansowe uzyskane ze studenckiego grantu badawczego można przeznaczyć, m.in., na realizację własnych prac badawczych, udział w konferencjach naukowych, publikację artykułu lub książki, wykonanie pracy licencjackiej czy też magisterskiej. Główną ideą programu jest zachęta do dalszej pracy naukowej i przygotowanie studentów do aplikowania o programy grantowe różnych instytucji.

Projekt Studenckie granty badawcze jest unikatowym rozwiązaniem w skali kraju i konsekwentnie wpisuje się w kompleksowy program wsparcia nauki na Uniwersytecie Łódzkim. Wprowadzenie nowych kryteriów oceny studentów podczas przyznawania stypendiów o charakterze motywacyjnym spowodowało znaczący wzrost działalności naukowej młodych badaczy. Jestem przekonany, że projekt Studenckie granty badawcze wpłynie na utrzymanie tej tendencji. Warto podkreślić, iż stawki stypendiów w naszej uczelni są jedne z najwyższych w Polsce. Chcemy wspierać, kształcić i motywować studentów w zakresie prowadzenia działalności naukowe j – powiedział mgr inż. Adrian Witczak, pełnomocnik Rektora UŁ ds. nowych metod kształcenia.

Oprac.: (sb)