Santander Universidades studentom

25-09-2017

W siedzibie Rektoratu Uniwersytetu Łódzkiego podpisana została 29 czerwca umowa o  stałej współpracy między uczelnią i Santander Universidades.


Wspólne selfie uczestników spotkania w Rektoracie UŁ; od lewej: Dariusz Majka, dyrektor Regionu Banku Zachodniego WBK; Mariusz Chojnacki, dyrektor ds. sektora publicznego; Karolina Lipa-Michalec, menedżer Placówki Relacyjnej Santander Universidades; Tomasz Mielniczuk, dyrektor departamentu Santander Universidades; prof. Antoni Różalski, rektor UŁ; dr Dariusz Koperczak, dyrektor Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami UŁ

Wspólne selfie uczestników spotkania w Rektoracie UŁ; od lewej: Dariusz Majka, dyrektor Regionu Banku Zachodniego WBK; Mariusz Chojnacki, dyrektor ds. sektora publicznego; Karolina Lipa-Michalec, menedżer Placówki Relacyjnej Santander Universidades; Tomasz Mielniczuk, dyrektor departamentu Santander Universidades; prof. Antoni Różalski, rektor UŁ; dr Dariusz Koperczak, dyrektor Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami UŁ

Fot. Maciej Andrzejewski

Przed jej parafowaniem prof. Antoni Różalski , rektor UŁ powiedział, m.in.: – Cieszę się, że możemy taką umowę podpisać. Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowego współdziałania i wdzięczni za pomoc we współfinansowaniu i finansowaniu przedsięwzięć podejmowanych przez studentów. A nasi słuchacze interesują się działalnością naukową nie tylko w kołach naukowych, ale także realizując własne projekty. Dzięki współpracy z Santander Universidades mamy możliwość wspomóc studentów indywidualnymi grantami badawczymi. Lista laureatów tego programu wkrótce zostanie ogłoszona.

Zawarte porozumienie dotyczy, m.in.: wsparcia przez Santander Universidades projektów rozwojowych przewidzianych dla studentów UŁ, w tym przyznawania stypendiów dla słuchaczy i najlepszych kandydatów na studia; wspierania udziału studentów uniwersytetu w programach globalnych organizowanych w sieci uczelni partnerskich Santander Universidades; przygotowywania staży i praktyk; rozwoju nowych technologii wspierających obsługę studentów i poprawiających jakość świadczonych im usług.

Santander Universidades jest jedyną organizacją tak kompleksowo i wielowymiarowo zajmującą się współpracą świata biznesu i świata nauki w skali globalnej i lokalnej. Od ponad dwudziestu lat dba o rozwój szkolnictwa wyższego w skali globalnej finansując badania i wspierając projekty akademickie w zakresie nowych technologii oraz przedsiębiorczości.

To jest kulminacyjny moment naszej współpracy, która do tej pory sprawdziła się na wielu płaszczyznach. Santander Universidades silnie promuje cztery elementy, które wpisują się również w działalność uczelni. Są to: umiędzynarodowienie, innowacyjność i przedsiębiorczość, poprawa wskaźnika zatrudnienia oraz cyfryzacja i digitalizacja ocenił podpisaną umowę Tomasz Mielniczuk , dyrektor departamentu Santander Universidades.

x x x

Dotychczasowa współpraca Uniwersytetu Łódzkiego i Santander Universidades rozpoczęła się w roku 2012 i miała charakter czasowy. W Polsce program realizowany jest od 2011 r. przez Bank Zachodni WBK. Uniwersytet Łódzki uczestniczy w nim od 2012 r. i od tego czasu jest jedną z ponad pięćdziesięciu polskich i  1,2 tys. uczelni na świecie wchodzących w skład sieci Santander Universidades. Program, z założenia, adresowany jest do pracowników naukowych i administracyjnych, doktorantów, absolwentów oraz studentów, a jego nadrzędnym celem jest rozwiązywanie problemów polskiej nauki.

W roku 2015 na Wydziale Zarządzania UŁ rozpoczęła działalność tzw. placówka relacyjna, której zadaniem jest budowa relacji ze słuchaczami poprzez współpracę z kołami naukowymi oraz wspieranie wartościowych projektów i inicjatyw studenckich. W latach 2012–2016 Santander Universdades wsparł Uniwersytet Łódzki łączną kwotą 630 tys. . Tylko w tym roku ufundował specjalne stypendia w wysokości 2,5 tys. zł każde dla trzydziestu siedmiu studentów Uniwersytetu Łódzkiego, którzy wyróżniają się wyjątkową aktywnością w pracy na uczelni, a także poza nią.

(sb)