Azja – Unia Europejska: szanse i zagrożenia

25-09-2017

Katedra Studiów Azjatyckich Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego została partnerem w międzynarodowym konsorcjum realizującym grant programu ramowego Komisji Europejskiej Horyzont 2020. Projekt Competing Regional Integrations in Southeast Asia (CRISEA) został rozstrzygnięty w czerwcu w konkursie Regional integration in South East Asia and its consequences for Europe.


Konsorcjum tworzy trzynaście podmiotów. Jego liderem jest Francuska Szkoła Dalekiego Wschodu (Ecole Francaise d’Extreme-Orient), a pozostałymi członkami – obok Uniwersytetu Łódzkiego – europejskie i azjatyckie uniwersytety oraz instytucje badawcze, takie jak: Cambridge University, Oslo University, Hamburg University, Wyższy Instytut Nauk Społecznych w Portugalii, Uniwersytet Studiów Orientalnych w Neapolu, Chiang Mai University (Tajlandia), Center for Strategic and International Studies (Indonezja), Malaya University (Filipiny), Mandalay University (Myanmar), Akademia Nauk Społecznych w Wietnamie. Wszystkie jednostki biorące udział w projekcie zajmują się szeroko rozumianą problematyką Azji Wschodniej i Południowowschodniej.

Na realizację projektu konsorcjum otrzymało 2,5 mln euro (w tym Uniwersytet Łódzki 120 tys. euro). Prace badawcze w rozpoczną się jesienią i potrwają przez kolejnych trzydzieści sześć miesięcy. Podstawowym ich problemem badawczym jest znalezienie odpowiedzi na pytania: w jaki sposób Azja Południo-Wschodnia ma się przekształcić w strategiczny region dla Unii Europejskiej? Jakie są zagrożenia, problemy i szanse wynikające ze współpracy z tym dynamicznie rozwijającym się obszarem?

Pozostałe cele badawcze projektu zostały określone bardzo szeroko. Są to zagadnienia związane zarówno z modelami integracji w regionie Azji Południowowschodniej, jak i konsekwencjami jakie wynikają dla Europy w związku z procesami integracyjnymi zachodzącymi w Azji. Uczestnicy konsorcjum wskażą główne tendencje zmian zachodzące w największym ugrupowaniu w regionie – ASEAN, jak również przyjrzą się instytucjom dyplomatycznym w procesie komunikowania się między regionami. Tym samym wyniki uzyskane podczas realizacji projektu pomogą Komisji Europejskiej w prowadzeniu unijnej polityki wobec państw regionu Azji Południowo-Wschodniej.

Projekt będzie realizowany w pięciu obszarach badawczych. Pierwszym jest środowisko, drugim – gospodarka, trzecim – państwo, czwartym – tożsamość, piątym – region. Niezależnie od tego dwie inne grupy będą się zajmować upowszechnianiem wyników badań i zarządzaniem projektem. Katedra Studiów Azjatyckich UŁ będzie uczestniczyła w dwóch grupach badawczych: pierwszej – środowisko ( The Environment: Securing the Commons ) i piątej – region ( The Region: ASEAN’s Contested Centrality) . Prace zespołu środowisko będzie koordynować

prof. Małgorzata Pietrasiak, kierownik Katedry Studiów Azjatyckich Uniwersytetu Łódzkiego, wspólnie z prof. Chayan Vaddhanaphuti z Chiang Mai University

x x x

Udział w projekcie CRISEA pracowników naukowych wspomnianej katedry UŁ nie jest przypadkowy. Zajmuje się ona bowiem szeroko pojętą problematyką Azji Wschodniej; sytuacją wewnętrzną państw regionu Azji Wschodniej, głównie Chin, Japonii, Indii i Wietnamu; ewolucją sytuacji międzynarodowej, procesami integracyjnymi w regionie i gospodarką, relacjami międzyregionalnymi głównie UE – Chiny.

W roku minionym, działający w strukturach tej katedry Zakład Azji Wschodniej (kierowany przez prof. Dominika Mierzejewskiego ) oraz Ośrodek Spraw Azjatyckich zostały włączone w struktury European Research School Network of Contemporary East Asian Studies (East Asia Net). Inicjatywa ma charakter dydaktyczny i opiniotwórczy, polega na współpracy jednostek zajmujących się problematyką Azji Wschodniej, w tym wymianie studentów i wykładowców. Rokrocznie zespół organizuje międzynarodowe konferencje Lodz East Asia Meeting (LEAM), które w tym roku doczekały się już trzynastej edycji. Zespół powołał serię wydawniczą Contemporary Asian Studies Series , którą redagują wybitni uczeni z różnych międzynarodowych ośrodków naukowych zajmujący się regionem Azji Wschodniej.

Dzięki staraniom prof. D. Mierzejewskiego w strukturach uczelni powołano Ośrodek Studiów Azjatyckich (uniwersytecki think tank) uznany przez konferencję Polish Scientific Network jako innowacja społeczna. Ośrodek prowadzi badania aktualnej polityki w Azji publikując komentarze i comiesięczne monitory, jest zapleczem merytorycznym dla działań uczelni, władz lokalnych i centralnych oraz instytucji otoczenia biznesu. Ponadto dzięki staraniom zespołu powołano Regionalny Ośrodek Debat Międzynarodowych (RODM) przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Oprac.: (sb)