Usłyszeć obraz

29-11-2017

Uniwersytet Łódzki otrzymał nagrodę LUMEN. To wyróżnienie dla najbardziej profesjonalnie zarządzanych polskich uczelni. Przyznana zostało uczelni w kategorii specjalnej za projekt Usłyszeć obraz. Audiodeskrypcja dzieł sztuki w łódzkich muzeach jako czynnik kreujący i kształtujący relacje pomiędzy działalnością naukową i dydaktyczną Uniwersytetu Łódzkiego a interesariuszami zewnętrznymi (instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, społecznością lokalną, przedstawicielami biznesu ).

Nominowany projekt został zgłoszony przez prof. Anetę Pawłowską z Katedry Historii Sztuki Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Partnerami i realizatorami przedsięwzięcia są: dr Julia Sowińska-Heim (Katedra Historii Sztuki UŁ), dr Anna Wendorff (Katedra Filologii Hiszpańskiej UŁ), dr Kinga Klimczak (Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ) oraz studenci i doktoranci Katedry Historii Sztuki UŁ, a także Paulina Dzwonkowska (edukator Muzeum Miasta Łodzi), Katarzyna Mądrzycka-Adamczyk (kuratorka Muzeum Sztuki w Łodzi, oddział ms1), Fundacja Kultury Bez Barier, Fundacja Audiodeskrypcja, Fundacja Szansa dla Niewidomych, Polski Związek Niewidomych – Okręg Łódzki.

Koncepcja dotyczy stworzenia cyklu audiodeskrypcji dzieł z Muzeum Sztuki w  Łodzi (MS1 MS2) oraz Muzeum Miasta Łodzi. Podstawowym celem projektu było wzmocnienie szans osób z niepełnosprawnością wzroku w dostępie do dóbr kultury oraz wspieranie integracji społecznej. Podjęte działania wpisywały się w koncepcję muzeum otwartego oraz zbadanie potrzeb niepełnosprawnych odbiorców. Istotną częścią była również aktywizacja i rozwój studentów, którzy poprzez praktyczne działania, a także bezpośredni kontakt i współdziałanie z instytucjami kultury oraz odbiorcami sztuki (osobami niepełnosprawnymi) szkolili swój warsztat. Poprzez udział w przedsięwzięciu studenci kształtowali nowe umiejętności i nawiązywali cenne relacje pracując w środowisku pozauczelnianym.

Podjęte działania stworzyły interaktywne i twórcze środowisko zarówno dla poszukujących swojej drogi zawodowej studentów, jak i otwartych na nowe możliwości współpracy i rozwoju instytucji kultury, organizacji pozarządowych, przedstawicieli biznesu. Przede wszystkim w projekcie nastąpiła aktywizacja osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami wzroku (niewidomych i niedowidzących) oraz znaczące ułatwienie im dostępu do zbiorów łódzkich muzeów.

x x x

Do konkursu LUMEN 2017 zgłoszono łącznie pięćdziesiąt sześć projektów z trzydziestu pięciu uczelni z całej Polski. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń kapituła konkursu wyłoniła po trzy najlepsze projekty w każdej z trzech głównych kategorii konkursowych, a także w kategorii nagród specjalnych.

Uniwersytet Łódzki zdobył już nagrodę LUMEN w roku 2015 roku w kategorii „współpraca z otoczeniem” – za wprowadzenie i konsekwentne rozwijanie programu „Absolwent VIP”.

C.P.