Uniwersytet – Policja

21-05-2018

W Pałacu Biedermanna podpisana została 11 kwietnia umowa między Uniwersytetem Łódzkim a Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi. Dotyczy ona, między innymi, współpracy w dziedzinie edukacji, promocji i nauki.

Umowa stwarza szerokie pole do współdziałania w dziedzinie upowszechnienia wiedzy, historii i działalności Policji wśród społeczności akademickiej. Ponadto konsultacje wybranych programów nauczania, transfer wyników badań naukowych umożliwią zacieśnienie relacji między jednostkami uczelni i sygnatariuszami porozumienia. Istotną częścią realizacji umowy będą praktyki studenckie w strukturach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Uczelnia z kolei udzieli wsparcia na rzecz zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Wymiana dokumentów po podpisaniu porozumienia

Wymiana dokumentów po podpisaniu porozumienia

Fot. Maciej Andrzejewski

Tekst porozumienia parafowali prof. Antoni Różalski, rektor UŁ oraz insp. Andrzej Łapiński, szef KWP w Łodzi.

Do współpracy w realizacji umowy zaproszono wszystkie jednostki uniwersytetu, aszczególnie: Biuro Karier, Centrum Transferu Technologii, Centrum Współpracy z Otoczeniem, Centrum Promocji oraz wydziałowi pełnomocnicy ds. promocji i współpracy z otoczeniem zewnętrznym.

Koordynatorem porozumienia ze strony uczelni został dr Wojciech Marciniak z Instytutu Historii UŁ.

Już po podpisaniu umowy, na zakończenie spotkania, wykład Ostaszków-Kalinin-Miednoje – tragiczny szlak funkcjonariuszy Policji Państwowej wygłosił prof. Albin Głowacki, uniwersytecki historyk.

Oprac.: (sb)