Dzień z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej

11-07-2018

Na Uniwersytecie Łódzkim zorganizowano 16 kwietnia Dzień z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA), adresowany do środowiska akademickiego oraz jednostek naukowo-badawczych regionu łódzkiego.


Do sali Senatu UŁ przybyło blisko stu pracowników naukowych i administracyjnych szkół wyższych Łodzi, reprezentantów ich władz dziekańskich oraz przedstawicieli innych jednostek naukowych.

Spotkanie otworzyła prof. Elżbieta Żądzińska, prorektor UŁ ds. nauki.

Program Polskie Powroty przybliżyła dr Zofia Sawicka, zastępca dyrektora generalnego NAWA. Jego celem jest zachęcanie polskich naukowców, którzy pracują za granicą w jednostkach naukowych, do powrotu do kraju. Jako kolejny zaprezentowany zostałProgram im. Bekkera wspierający wyjazdy naukowców w celach dydaktycznych lub naukowych do renomowanych ośrodków badawczych całego świata na okres od trzech do dwunastu miesięcy. Jest to nowa forma mobilności, zakładająca również dodatkowe wsparcie finansowe dla rodzin naukowców, osób niepełnosprawnych oraz uproszczoną procedurę.

Otwarcie Dnia z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej na Uniwersytecie Łódzkim; zebranych wita prof. Elżbieta Żądzińska, prorektor UŁ (pierwsza z prawej)

Otwarcie Dnia z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej na Uniwersytecie Łódzkim; zebranych wita prof. Elżbieta Żądzińska, prorektor UŁ (pierwsza z prawej)

Fot. Maciej Andrzejewski

Anna Chylak, z pionu komunikacji i promocji NAWA poinformowała w jaki sposób agencja może pomóc we wzmocnieniu promocji uczelni zagranicą. Przede wszystkim przejęła ona dotychczas podejmowane działania promocyjne przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w programie GO!Poland. Dodała też, iż uczelnie mogą brać nieodpłatnie udział w dziesięciu zagranicznych misjach edukacyjnych rocznie, takich jak targi i konferencje. Szkoły wyższe zostaną teżzaopatrzone w niezbędne materiały promocyjno-informacyjne wspierające ich zagraniczną aktywność.

Programy wspierające uczelnie wyższe w podejmowaniu współpracy międzynarodowej i w działaniach promocyjnych przedstawił Radosław Podgrudny, kierownik pionu programów dla instytucji w NAWA.

Po południu odbyło się spotkanie poświęcone problematyce uznawalności wykształcenia i uwierzytelniania dokumentów.

Organizatorem Dnia z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej było Centrum Nauki Uniwersytetu Łódzkiego

Trwa spotkanie reprezentantów środowiska akademickiego oraz jednostek naukowo-badawczych regionu łódzkiego z NAWA

Trwa spotkanie reprezentantów środowiska akademickiego oraz jednostek naukowo-badawczych regionu łódzkiego z NAWA

Fot. Maciej Andrzejewski

x x x

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej jest nową jednostką, powstałą w minionym roku i podlegającą ministrowi do spraw szkolnictwa wyższego. Jej misją jest wspieranie wymiany akademickiej oraz współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Agencja ma za zadanie prowadzenie długofalowej polityki na rzecz wsparcia mobilności akademickiej oraz projakościowego umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni, m.in., przez realizację programów adresowanych do studentów i kadry naukowej,zarówno z kraju, jak i z zagranicy.

Agencja przyznaje środki finansowe: studentom i doktorantom, uczestnikom kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim, pracownikom uczelni lub jednostek naukowych, osobom mającym co najmniej stopień naukowy doktora, doktora sztuki lub równorzędny stopień uzyskany za granicą. Oprócz tego o wsparcie finansowe ze środków NAWA mogą się ubiegać: osoby kierowane za granicę w celu nauczania języka polskiego jako obcego, uczelnie i jednostki naukowe, organizacje pozarządowe oraz jednostki sektora finansów publicznych podejmujące działania na rzecz umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki.

W naszej uczelni od początku z uwagą obserwowane są działania nowej agencji. Gdy tyko NAWA ogłosiła pierwsze konkursy i pojawiły się zapowiedzi kolejnych konkretnych programów, Centrum Nauki Uniwersytetu Łódzkiego zaanonsowało propozycję zorganizowania otwartego jej spotkania z przedstawicielami społeczności akademickiej regionu, w celu zaprezentowania i upowszechnienia oferty agencji.

cpsb