W krajowej czołówce

24-05-2018

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ podała najnowsze dane dotyczące osiągnięć uczelni realizujących mobilności Erasmus+ w umowach 2015.

W kategorii przyjeżdżających do Polski studentów Erasmus+ Uniwersytet Łódzki wyprzedzają jedynie Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Do UŁ przybyło blisko sześćset osób. Natomiast w kategorii wyjeżdżających dydaktyków, prowadzących zajęcia w europejskich uczelniach partnerskich, uczelnia nasza znalazła się na pierwszym miejscu w kraju.

Uniwersytet Łódzki plasuje się w pierwszej piątce polskich uczelni jeśli chodzi o liczbę przyjazdów zagranicznych pracowników naukowych, a także wyjazdy polskich studentów na studia poza granice kraju. Uczelnia jest więc jednym z liderów opublikowanych statystyk Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Fot. Maciej Andrzejewski

xxx

Warto przypomnieć, że do Erasmus+ należą państwa członkowskie Unii Europejskiej, Islandia i Liechtenstein, również kandydujące do UE – Turcja i Macedonia, a spoza unii – Norwegia.

Era­smus+ składa się z trzech akcji: Mobil­ność edu­ka­cyjna, Współ­praca na rzecz inno­wa­cji i dobrych prak­tyk oraz Wspar­cie reform w obsza­rze edu­ka­cji. Nad cało­ścią reali­za­cji pro­gramu czuwa Komi­sja Euro­pej­ska, która na bie­żąco zarzą­dza jego budże­tem oraz okre­śla prio­ry­tety, cele i kry­te­ria.

Oprac.: (sb)