Intelligenti pauca

18-05-2015

Vita mortuorum in memoria est posita vivorum – Życie umarłych złożone jest z pamięci żywych

(Cyceron)

Omne animal post coitum triste est praeter gallum, qui post coitum cantat – Każde zwierzę po stosunku płciowym jest smutne z wyjątkiem koguta, który wtedy pieje

(z Arystotelesa)

Ius summum saepe summa est malitia – Prawo najwyższe często jest najwyższym złem

(Terencjusz)

Stultum facit fortuna, quem perdere vult – Kogo los chce zgubić, tego głupcem czyni

(Publiliusz Syrus)

Non, si male nunc, et olim sic erit – Jeśli dziś jest źle, to nie znaczy, że kiedyś też tak będzie

(Horacy)

Fortuna opes auferre, non animum potest – Los może zabrać bogactwa, ale nie ducha

(Seneka)

Dulcibus est verbis mollis alendus amor – Czułą miłość trzeba karmić słodkimi słówkami

(Owidiusz)

Damnant quod non intelligunt – Potępiają, czego nie rozumieją

(Kwintylian)

Nihil est in intellectu quin prius fuerit in sensu – Nie ma nic w umyśle, czego by przedtem w zmysłach nie było

(z Arystotelesa)

 

Wybrali i oprac.:

Katarzyna Chiżyńska
Jakub Pokusa