W kierunku kompetencji cyfrowych

07-12-2014

Jakimi umiejętnościami i jaką wiedzą powinni cechować się absolwenci szkół wyższych w XXI wieku? Na ile uzyskane przez nich kompetencje podczas kształcenia wychodzą naprzeciw oczekiwaniom współczesnego rynku pracy?

Na te pytania m.in. próbuje odpowiedzieć Uniwersytet Łódzki, który od roku bierze udział w międzynarodowym projekcie edukacyjno-badawczym Wielostronnych Projektów Erasmusa The iProfessional (iPro). Realizuje go konsorcjum uczelni wyższych i organizacji edukacyjnych złożone z dziewięciu jednostek ośmiu krajów członkowskich Unii Europejskiej (Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Irlandia, Litwa, Polska, Rumunia i Włochy).

Współpraca koncentruje się na znalezieniu ewentualnych luk w kompetencjach i umiejętnościach wynikających z niedopasowania między sferą edukacji a wymogami rynku i światem profesjonalnym. W konsekwencji wprowadzenia mechanizmu pilotażowego partnerzy biorący udział w projekcie dążyć będą do usunięcia owych rozbieżności poprzez projektowanie i koordynowanie ram programów nauczania tak, by dostosować je do wymogów konkretnych sektorów rynku pracy. Projekt ma na celu opracowanie ram programowych, ich przetestowanie, a następnie rozpowszechnienie wyników uzyskanych na stworzonym modelu. Pomogą one sektorowi edukacji – zwłaszcza w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego oraz w instytucjach szkolnictwa wyższego – w dostosowaniu ich programów oraz efektów kształcenia do wymogów stawianych przez współczesne społeczeństwa informacyjne oraz rynku pracy związanego z mediami.

Przewodnia idea projektu jest jednocześnie bliska założeniom Twórczego Uniwersytetu oraz Uniwersytetu Otwartego – kluczowych dla jakości kształcenia inicjatyw na UŁ; to, co postuluje umożliwia dodatkowe przebadanie środowiska akademickiego pod kątem profesjonalnego wykorzystania nowych metod nauczania oraz otwartych zasobów edukacyjnych w procesie kształcenia (obszerny raport z wewnętrznej ankiety badającej stopień wykorzystania zasobów internetowych przeprowadzonej wśród studentów i pracowników naszej uczelni zostanie opublikowany w roku 2015).

Uniwersytet Łódzki podlega globalnym procesom cyfryzacji i umedialnienia procesu kształcenia oraz weryfikacji efektów uczenia się. W ostatnim czasie jesteśmy świadkami rozwoju technologii informatycznych związanych z rewolucjonizowaniem szkolnictwa wyższego. Badanie kompetencji multimedialnych (ICT) nauczycieli i studentów przyczyni się do zebrania unikatowej wiedzy na temat nie tylko tego szkolnictwa, ale i kultury współczesnej – coraz częściej definiowanej przez dominujące w danym okresie media. Projekt The Professional, związany z badaniem kompetencji multimedialnych nauczycieli i studentów UŁ, stać się może przyczynkiem do powstania rozległej panoramy kultury współczesnej, coraz bardziej wykorzystującej technologie informatyczne.

Podczas realizacji wspomnianego projektu – skorelowanego z ideami Uniwersytetu Otwartego, a także Uniwersytetu Twórczego UŁ – oprócz pracowników sektora mediów i biznesu, przebadani zostali studenci trzech stopni kształcenia uniwersyteckiego oraz pracownicy uczelni. Przygotowywany raport skupia się przede wszystkim na kompetencjach ICT, roli nowych mediów w procesie nauczania oraz na otwartych zasobach wiedzy (Open Knowledge Repository; Open Resources). Na podstawie analizy tych składników stworzone zostaną modele ram programowych, kompatybilne z trybami procesów poznania charakterystycznymi dla współczesnej kultury.

Projekt The iProfessional jest innowacyjny i niezbędny – odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy i oczekiwania Unii Europejskiej. Jego celem jest wyeliminowanie niedostosowań między wymogami rynku pracy a zestawem kompetencji, jakie oferują młodzi ludzie po zakończeniu edukacji. Tym samym inicjatywa The iProfessional wpisuje się w priorytety Europa 2020. Jego głównym zadaniem jest zbadanie relacji interaktywnych mediów (nowych mediów), sztuki, designu, biznesu oraz instytucji szkolnictwa wyższego proponujących studiach z tego zakresu (media i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, nowe media, dziennikarstwo, medioznawstwo, etc).

Więcej informacji dotyczących projektu znajduje się na oficjalnej stronie projektu: ipro-project.eu

Michał Wróblewski