Jakość w kształceniu zawodowym

07-12-2014

Ponad osiemdziesiąt osób – partnerzy z Grecji, Austrii i Polski, członkowie litewskiej instytucji szkolenia zawodowego oraz partnerzy społeczni – uczestniczyło w konferencji podsumowującej projekt EXPANDVET. Spotkanie odbyło się 11 września w Kownie.

Na wstępie Benjaminas Zemaitis, prezydent Kowieńskiej Izby Handlowej, podkreślił istotę kształcenia zawodowego dla sprawności działania litewskich przedsiębiorstw, zwłaszcza dla firm z sektora produkcji. Do tej samem myśli odniosła się Aušra Giedrienė, kierownik projektu, która poinformowała również o nim, ze szczególnym uwzględnieniem rezultatów działań zespołu EXPANDVET. Wskazała też, że głównym ukoronowaniem projektu jest strona internetowa www.bequal.info (przetłumaczony na dwanaście języków), przewidziana do weryfikacji praktycznych kwestii w zakresie zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Istotną częścią tego portalu jest narzędzie do samooceny. Umożliwia ono porównanie mocnych i słabych stron działania podmiotów tejże samooceny. Zestawienia parametrów dotyczących wspomnianej działalności można dokonać w porównaniu zarówno z placówkami z krajowymi, jak i zagranicznymi.

W dalszej części konferencji Nijole Deksnienė, prezes Stowarzyszenia Litewskie Instytucje Innowacyjnego Kształcenia Zawodowego, przedstawiła proces badań z użyciem narzędzia do samooceny na Litwie, w Polsce, Austrii i Wielkiej Brytanii. Narzędzie, weryfikujące jego przydatność w codziennej działalności, testowało sto dwadzieścia pięć instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego w wymienionych wcześniej krajach. Uczestnicy obrad zostali poinformowani, że po zakończeniu testów narzędzie zostało poddane procesowi doskonalenia.

Dorina Stamou, reprezentująca instytucję BEST z Wiednia oraz Natassa Kazantzidou (Grecja) odniosły się do przebiegu prac projektowych w swoich krajach. Wskazywały na zaobserwowane bariery w pracy z instytucjami kształcenia zawodowego, jak również odniosły się do korzyści jakie przyniosło wykorzystanie narzędzia samooceny w Austrii i Grecji.

Głos zabrał też przedstawiciel Uniwersytetu Łódzkiego dr T. Bartosz Kalinowski, kierownik Centrum Jakości Badań Naukowych KNOWBASE UŁ, który wygłosił referat dotyczący dobrych praktyk i sprzężeń na linii edukacja – biznes.

Oprac.: (sb)