Inwestowanie w dzieci

07-12-2014

Na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 23-24 października odbyła się międzynarodowa konferencja nt Inwestowanie w dzieci. W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań na rzecz poprawy jakości życia dzieci i młodzieży. Patronat honorowy nad nią objęła honorowym Anna Komorowska, małżonka Prezydenta RP. Komitetowi Honorowemu konferencji przewodniczył Marek Michalak, rzecznik praw dziecka.

Tematyka obrad wpisała się w najnowsze zalecenia Unii Europejskiej dotyczące polityki społecznej wobec dzieci i młodzieży. Inwestycje w dzieci to działania instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i biznesu poprawiające ich jakość ż oraz przyczyniające się do tego, że gdy dorosną, będą samodzielnymi i aktywnymi uczestnikami życia gospodarczego, społecznego i politycznego.

W konferencji wzięło udział blisko siedemdziesięciu badaczy i praktyków z dziewięciu krajów europejskich, USA i Japonii. Głos zabrali specjaliści reprezentujący międzynarodowe i polskie ośrodki akademickie, organizacje pozarządowe i instytucje polityki społecznej. Obrady miały charakter interdyscyplinarny. Podczas czterech sesji plenarnych i sześciu sesji grupowych wygłoszono ponad pięćdziesiąt referatów, których autorzy reprezentowali różne dziedziny nauki: socjologię, politykę społeczną, ekonomię, psychologię, pedagogikę.

Poza uczonymi autorami referatów byli przedstawiciele polskich, europejskich i światowych organizacji pozarządowych. Duże zainteresowanie wzbudziła, otwierająca obrady, dwuczęściowa plenarna sesja specjalna poświęcona dwudziestej piątej rocznicy Konwencji o Prawach Dziecka, podczas której wystąpienia mieli goście specjalni konferencji: Irena Wóycicka, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP; Beata Sobocińska, dyrektor Zespołu Edukacji i Wychowania w Biurze Rzecznika Praw Dziecka; Jana Hainsworth, sekretarz generalny Eurochild; Ewa Falkowska, dyrektor ds. Advocacy w UNICEF Polska oraz Ryszard Szarfenberg, profesor Uniwersytetu Warszawskiego reprezentujący również Polski Komitet European Anti-Poverty Network. W sesji tej licznie uczestniczyli polscy i zagraniczni studenci Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego.

Pozostałe sesje plenarne otwierały referaty kolejnych gości specjalnych: prof. Dagmar Kutsar z Uniwersytetu w Tartu, prof. Lyndy Walters z Georgia University (USA), dr Moniki Sajkowskiej – prezes Fundacji Dzieci Niczyje oraz reprezentującej Uniwersytet Łódzki prof. Wielisławy Warzywody-Kruszyńskiej.

Uczestnicy konferencji podczas wizyt studyjnych mieli okazję odwiedzić rodzinny dom dziecka prowadzony przez Fundację Happy Kids (UŁ od roku 2013 jest partnerem merytorycznym fundacji) i Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej przy Centrum Służby Rodzinie oraz wziąć udział w sesji szkoleniowej zorganizowanej przez Europejski Instytut Badawczy RAND Europe.

Uroczysta kolacja, zorganizowana w nowo otwartej siedzibie Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, miejscu szczególnie związanym z historią i kulturą Łodzi, umożliwiła gościom konferencji zapoznanie się z wojenną historią łódzkich dzieci żydowskiego pochodzenia. Organizację cateringu powierzono firmie społecznej Kłos prowadzącej pod auspicjami Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych Zakład Aktywności Zawodowej Zdrowa Kuchnia.

Konferencję dofinansowało miasto Łódź, zapewniając środki na przyjazd jednego z zagranicznych gości specjalnych; patronat medialny objęły Radio TOK FM, Gazeta Wyborcza Łódź oraz TVP Łódź.


Obrady konferencji zapoczątkowały proces tworzenia międzynarodowej platformy wymiany wiedzy i doświadczeń, umożliwiając interdyscyplinarne spojrzenie na kwestię poprawy jakości życia dzieci i młodzieży z perspektywy przedstawicieli świata nauki i polityki oraz praktyków pochodzących różnych części Europy i świata. W planach polskich uczestników obrad jest m.in. powołanie interdyscyplinarnego konsorcjum łączącego świat nauki z organizacjami pozarządowym, zogniskowanego na problematyce wieloaspektowego monitoringu jakości życia dzieci i realizacji praw dziecka.

Oprac.: (ga)