Docent doktor Krystyna Leśniewska-Lutyńska

08-12-2014

Urodziła się w 1931 r. w Warszawie. Studiowała na Uniwersytecie Łódzkim w latach 1949–1952 na Wydziale Humanistycznym (sekcja Nauki Społeczne – studia I stopnia), a następnie kontynuowała je na Wydziale Filozoficzno-Historycznym w sekcji historii. Studia II stopnia ukończyła w roku 1955. Pracę magisterską nt. Czasopisma rodzinne w Królestwie Polskim w latach 1860–1880 napisała pod kierunkiem prof. Józefa Chałasińskiego.

Fragment ceremonii odnowienia doktoratu doc. dr Krystyny Leśniewskiej-Lutyńskiej

Fot.: Sebastian Buzar

W latach 1950–1953 pracowała jako asystent w Instytucie Socjologii UŁ, a od 1956 do 2002 r. w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, kolejno jako asystent, adiunkt, kierownik Sekcji i kierownik Zakładu Metodologii Badań Socjologicznych IFiS PAN.

Pracę doktorską Pozycja społeczna pracowników administracyjno-biurowych w Polsce Ludowej, której promotorem był prof. Jan Szczepański, obroniła w roku 1965 r.

Pełniła szereg funkcji w gremiach naukowych – była członkiem Rady Naukowej IFiS PAN, członkiem Rady Koordynacyjnej PAN, członkiem Komisji Socjologicznej Prezydium PAN w Łodzi, członkiem Rady Naukowej CBOS (w latach 1999–2000). Od 1989 r. do chwili obecnej jest członkiem redakcji Przeglądu Socjologicznego. Od roku 1960 uczestniczy w działalności Polskiego Towarzystwa Socjologicznego; od 1989 r. jest przewodniczącą Zarządu Oddziału Łódzkiego PTS, w latach 1990–2007 była członkiem Zarządu Głównego PTS (pełniła tam różne funkcje, m.in., członka Rady Naukowej Zakładu Badań Naukowych PTS, Sądu Koleżeńskiego, Jury Nagrody im. Stanisława Ossowskiego, Komisji Rewizyjnej). Od 1992 r. założycielka i wiceprezes, a obecnie honorowy prezes ogólnopolskiej Sekcji Metodologii Badań Socjologicznych PTS.

Jej dorobek naukowy obejmuje 150 pozycji – książek, artykułów, redakcji książek i serii wydawniczych. Ukazały się m.in. takie publikacje, jak: Pozycja urzędników w Polsce Ludowej (Ossolineum, Wrocław 1965, s. 269) i szczególnie istotne dla rozwoju metodologii badań socjologicznych: Wywiad kwestionariuszowy (IFiS PAN, Warszawa 1984), Surveye w Polsce. Spojrzenie socjologiczno-antropologiczne (IFiS PAN, Warszawa 1993), Metodologia badań socjologicznych. Bibliografia (IFiS PAN, cz. I, Warszawa 2000 i cz. II, Warszawa 2002).

W roku 1971 otrzymała Nagrodę PTS za książkę Pozycja społeczna urzędników w Polsce Ludowej, w 1976 r. nagrodę sekretarza naukowego PAN za współautorstwo i współredakcję prac zbiorowych Analizy i próby technik badawczych w socjologii z lat 1972 i 1975, w roku 1995 nagrodę Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego im. Stefana Nowaka za książkę Surveye w Polsce.

Na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym w latach 1987–1997 była członkiem komisji do spraw przewodów doktorskich, a od 1999 r. jest członkiem Jury Nagrody im. Jana Lutyńskiego przyznawanej za najlepszą pracę magisterską z zakresu socjologii powstałą w Instytucie Socjologii UŁ.

Oprac.: Anna Kubiak