Uczelniany parlament

01-07-2014

Senat Uniwersytetu Łódzkiego 17 marca 2014 r.

Podjął uchwałę w sprawie powołania przewodniczącego Pozawydziałowej Komisji Oceniającej.

Podjął uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Odwoławczej Komisji Oceniającej.

Podjął uchwałę w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej.

Wysłuchał sprawozdania ze studiów doktoranckich w 2013 r.

Zaopiniował wnioski o przyznanie pracownikom UŁ odznaczeń państwowych 
i resortowych.

Wysłuchał sprawozdania z działalności Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego za rok 2013.

Podjął uchwałę w sprawie nadania prof. Jean-Pierre Majoralowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego.

Podjął uchwałę w sprawie przyznania Medali Universitatis Lodziensis Amico 
 (Przyjaciel UŁ).

Podjął uchwałę w sprawie przyznania Medali Universitas Lodziensis Merentibus (Za szczególne zasługi dla UŁ).

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 232 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z 18 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia punktacji dotyczącej oceny osiągnięć pracownika wg zasad przyjętych na poszczególnych wydziałach, Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim i jednostkach ogólnouczelnianych.

Zaopiniował wnioski o przyznanie nauczycielom akademickim nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przyjął regulamin przyznawania nagród z funduszu nagród oraz trybu sporządzania i opiniowania wniosków o przyznanie nagród Rektora UŁ za osiągnięcia związane z pracami badawczymi, dydaktycznymi i organizacyjnymi.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 113 Senatu UŁ z 18 lutego 2013 r. w sprawie określenia wzoru ankiety oceniającej na studiach doktoranckich.

Podjął uchwałę w sprawie powołania promotora w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego prof. Jean-Pierre Majoralowi.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do recenzentów z prośbą o sporządzenie pisemnych recenzji zawierających ocenę kandydatury prof. Umberta Eco w związku z postępowaniem w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa UŁ.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 427 Senatu UŁ z 20 lutego 2012 r. w sprawie wyboru Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2012–2016.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 43 Senatu UŁ z 17 września 2012 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na czas trwania kadencji 
2012–2016 oraz określenia ich składu i zadań, polegającej na aktualizacji składu Komisji ds. Kadrowych.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Baku Business University (Azerbejdżan).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Cahul State University Bogdan Petriceicu Hasdeu (Mołdawia).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Caucasus University (Gruzja).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (Gruzja).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Sokhumi State University (Gruzja).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Caucasus International University (Gruzja).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a University of Georgia (Gruzja).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Shanghai Finance University (Chiny).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a North Kazakhstan State University named after M. Kozybayev (Kazachstan).

W części uroczystej rektor UŁ wręczył awans na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim:

– dr hab. Iwonnie Michalskiej (Wydział Nauk o Wychowaniu)

Senat Uniwersytetu Łódzkiego 7 kwietnia 2014 r.

Zaopiniował wnioski o wyróżnienie pracowników uczelni Złotą Odznaką UŁ i Medalem UŁ w służbie społeczeństwu i nauce.

Podjął uchwałę w sprawie uroczystego odnowienia doktoratów:

– doc. dr Krystyny Leśniewskiej-Lutyńskiej oraz dr. Bolesława Liwowskiego (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny);

– prof. dr. hab. Leszka Wojtczaka (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej);

– prof. dr hab. Anny Strokowskiej (Wydział Filologiczny);

– prof. dr. hab. Juliana Ławrynowicza (Wydział Matematyki i Informatyki);

– prof. dr. hab. Stefana Lelentala (Wydział Prawa i Administracji).

Wysłuchał sprawozdania ze współpracy z zagranicą.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do recenzentów z prośbą o sporządzenie pisemnych recenzji zawierających ocenę kandydatury prof. Antala Visegrady w związku z postępowaniem w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa UŁ.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 146 Senatu UŁ z 8 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu posiedzeń Senatu UŁ w roku akademickim 2013/2014 (zmiana terminu posiedzenia Senatu z 19 maja na 12 maja br.).

Podjął uchwałę w sprawie przyznania Medalu Universitatis Lodziensis Amico 
 (Przyjaciel UŁ) dr. inż. Markowi Gajowniczkowi (Ericpol Sp. z o.o.).

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia Interdyscyplinarnego Centrum Badań Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Podjął uchwałę w sprawie uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w rekrutacji w roku akademickim 2017/2018.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów niestacjonarnych II stopnia prawo medyczne na Wydziale Prawa i Administracji oraz określenia efektów kształcenia.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Senatu UŁ nr 173 z 13 maja 2013 r. 
w sprawie zasad przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Łódzkim w rekrutacji w roku akademickim 2014/2015.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem w Aveiro (Portugalia).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Hacettepe University w Ankarze (Turcja).

W części uroczystej rektor UŁ wręczył awanse na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim:

– dr hab. Jolancie Bonar (Wydział Nauk o Wychowaniu),

– dr. hab. Jerzemu Korzeniewskiemu (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny.

Senat Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu28 kwietnia 2014 r.:

Przyjął sprawozdanie finansowe za rok 2013.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Senatu UŁ nr 457 z 2 kwietnia 2012 r. 
w sprawie zasad odpłatności za zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Łódzkim.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu posiedzeń Senatu UŁ w roku akademickim 2014/2015.

Podjął uchwałę w sprawie przyznania Medali Universitas Lodziensis Alumno Laude Dignissimo.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 452 Senatu UŁ z 5 marca 2012 r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/15.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia terminarza rekrutacji na studia doktoranckie 
na rok akademicki 2014/2015.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Senatu UŁ nr 294 z 17 marca 2014 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 310 Senatu UŁ z 4 kwietnia 2011 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Łódzkim.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów I stopnia biomonitoring 
na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska oraz określił kryteria efektów kształcenia.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów I stopnia Management and Finance (studia w języku angielskim) na Wydziale Zarządzania oraz określił kryteria efektów kształcenia.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów I stopnia filozofia 
na Wydziale Filozoficzno-Historycznym oraz określił kryteria efektów kształcenia.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów II stopnia filozofia 
na Wydziale Filozoficzno-Historycznym oraz określił kryteria efektów kształcenia.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Senatu UŁ nr 173 z 13 maja 2013 r. w sprawie zasad przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim w rekrutacji w roku akademickim 2014/2015.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Istanbul Kültür University (Turcja).

Senat Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu w 12 maja 2014 r.:

Przyjął sprawozdanie rektora z działalności uczelni za rok 2013.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia ekonomia ekobiznes na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ oraz określił kryteria efektów kształcenia.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów drugiego stopnia ekonomia ekobiznes na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ oraz określił kryteria efektów kształcenia.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Senatu UŁ nr 173 z 13 maja 2013 r. 
w sprawie zasad przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim w rekrutacji w roku akademickim 2014/2015.

Podjął uchwałę w sprawie zasad przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim w rekrutacji w roku akademickim 2015/2016.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Planu rozwoju działalności naukowej w Uniwersytecie Łódzkim w latach 2014–2016.

Przyjął Raport o Otwartych Zasobach Edukacyjnych na UŁ.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Kazachskim Narodowym Uniwersytetem Pedagogicznym w Ałmatach (Kazachstan).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Czerniowieckim Instytutem Handlowo-Ekonomicznym Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Handlowo-Ekonomicznego (Ukraina).

W części uroczystej rektor wręczył awanse na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim:

– dr hab. Katarzynie Popłońskiej (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska),

– dr hab. Justynie Polit (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska),

– dr hab. Magdalenie Rosińskiej-Bukowskiej (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny),

– dr. hab. Radosławowi Pastusiakowi (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny).

M.P.