Usługi opiekuńcze

02-07-2014

Na Wydziale Ekonomiczno–Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego 7 kwietnia odbyła się konferencja nt. Usługi opiekuńcze jako nowa oferta na rynku pracy. Wzięło w niej udział ponad sto dziesięć osób.

W obradach uczestniczyli: liczni pracownicy ośrodków pomocy społecznej (miejskich – Łódź, Zgierz, Wolbórz; gminnych – Moszczenica i Ksawerów oraz miejsko-gminnego w Poddębicach); przedstawiciele organizacji pozarządowych, naukowcy, studenci oraz osoby zainteresowane tematyką usług opiekuńczych. Obecni byli reprezentanci resortu pracy i polityki społecznej oraz STA Deweloper (firma, budująca osiedla dostosowane do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych).

zdjęcie do artykułu

W obecnej sytuacji demograficznej kraju rośnie popyt na usługi opiekuńcze

Podczas konferencji wygłoszonych zostało dziesięć referatów o szerokim spektrum tematycznym; od ogólnych zagadnień teoretycznych, odwołujących się do usług opiekuńczych, po uszczegółowienie wybranych zagadnień i zaprezentowanie przykładowych rozwiązań dla tego segmentu rynku pracy w Polsce, w nawiązaniu do dobrych praktyk z zagranicy. Moderatorami spotkania byli: prof. Bogusława Urbaniak, kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej UŁ oraz prof. Jerzy Krzyszkowski z Instytutu Socjologii UŁ.

Spotkanie teoretyków z praktykami w dziedzinie usług opiekuńczych wykazało, że istnieje potrzeba zwrócenia większej uwagi na takie kwestie, jak: deficyt standaryzacji i profesjonalizacji usług opiekuńczych, a także partnerstwa i współpracy między różnego rodzaju podmiotami polityki społecznej. Objawia się o dezintegracją usług społecznych, wpływa na ich niski prestiż oraz brak ścieżki rozwoju kariery w zawodach opiekuńczych, niskie wynagrodzenia opiekunów oraz niedostatek odpowiednich narzędzi sprzyjających rozwojowi usług opiekuńczych (niewystarczająca i przestarzała infrastruktura).

Zastanawiano się również nad nieadekwatnym w stosunku do potrzeb kształceniem kadr realizujących usługi społeczne, cechującym się przerostem teorii nad profilowaniem praktycznych umiejętności. Przedstawione kwestie wywołały dyskusję, podczas której przeważająca część zgłaszanych uwag odnosiła się do praktyki z zakresu usług opiekuńczych, kierowanych do osób starszych oraz niepełnosprawnych.

Do uczestników obrad wystosował list Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. Zwrócił w nim uwagę na obecną sytuację demograficzną, która ma ogromny wpływ na wzrost popytu i rozwój usług opiekuńczych. Podkreślił również wagę dyskusji i wypracowywania wniosków wynikających z tematyki spotkania dla tworzenia i rozwijania tego nowego segmentu rynku pracy.

Konferencję zorganizowała wspomniana już Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ. Była to już dwunasta edycja debat z praktykami. Patronat nad nią objęli: minister pracy i polityki społecznej, wojewoda łódzki, marszałek województwa łódzkiego, prezydent Łodzi, prezydent Zgierza, rektor Uniwersytetu Łódzkiego, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, Radio Łódź, Gazeta Wyborcza oraz portal Młodzi w Łodzi.


Problematyka związana z usługami opiekuńczymi wymaga dalszej dyskusji zarówno wśród ludzi nauki, władzy, jak i praktyków. Owocem prac łódzkiego spotkania ma być publikacja materiałów pokonferencyjnych.

Łukasz Kozar

Dominik Majewski