Naukowo-dydaktyczny uniwersytet

15-07-2014

(skrót wystąpienia prof. WŁODZIMIERZA NYKIELA, rektora UŁ)

Jak pamiętamy, Uniwersytet Łódzki utworzony został na mocy dekretu z 24 maja 1945 roku, a zatem jutro mija sześćdziesiąt dziewięć lat od powołania naszej uczelni. Jej historia i rozwój nie będą jednak przedmiotem mojego wystąpienia. Zajmę się bowiem obecną sytuacją uniwersytetu i jego najbliższą przyszłością; zestawię wybrane fakty i liczby charakteryzujące dzisiejszy stan uczelni.

Pod koniec minionego roku na Uniwersytecie Łódzkim kształciło się ponad czterdzieści tysięcy studentów, w tym także słuchacze studiów podyplomowych i doktoranckich. Zatrudnialiśmy nieco powyżej trzech tysięcy ośmiuset osób. Liczba studentów i pracowników nieco zmniejszyła się w stosunku do roku 2012. Ze względu na finansowe skutki niżu demograficznego poprzedni rok nie był łatwy. Dzięki jednak wysiłkowi wszystkich pracowników, a także kilku trudnym, niosącym z sobą dolegliwości, decyzjom osiągnęliśmy dodatni wynik finansowy w wysokości 1548 tysięcy złotych.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w roku 2013 przekazało nam środki na podwyżki dla pracowników. Uzgodniliśmy ze związkami zawodowymi, iż osoby zatrudnione na naszej uczelni otrzymają zarówno pieniądze zwiększające ich wynagrodzenie zasadnicze, jak i środki zależne od wyników oceny, która została przeprowadzona w ubiegłym roku.

W roku 2013 na Uniwersytecie Łódzkim kontynuowano proces wdrażania kompleksowego systemu informacyjnego, który jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w projekcie Wdrożenie Kompleksowego Systemu Informacyjnego dla Zarządzania UŁ i podniesienie kompetencji kadry kierowniczej UŁ w zakresie zarządzania i jakości kształcenia. Celem systemu jest umożliwienie skutecznego zarządzania uczelnią, a w szczególności efektywnego zarządzania kosztami i wdrażania ekonomicznej odpowiedzialności za koszty i wyniki. Spodziewamy się, że system ten przyniesienie realne usprawnienie instrumentów zarządzania uczelnią.

Jednym z ważnych kierunków naszych działań jest istotne zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia uczelni. W porównaniu do lat poprzednich, wzrosła, między innymi, liczba złożonych i realizowanych międzynarodowych projektów badawczych oraz międzynarodowych projektów edukacyjnych, finansowanych lub dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Podpisane zostały umowy o współpracy z kolejnymi zagranicznymi ośrodkami naukowymi. W ciągu zaledwie czterech lat podwoiła się liczba cudzoziemców studiujących na naszej uczelni.

Coraz skuteczniej współpracujemy z otoczeniem. Realizując program Uniwersytet Łódzki dla Pracodawców, tytuł Partnera Innowacyjnej Edukacji UŁ przyznaliśmy dwudziestu trzem firmom ściśle współpracującym z uczelnią, dofinansowującym nasze wybrane przedsięwzięcia. Na sześciu wydziałach, odpowiadając na potrzeby społeczne i gospodarcze, w tym wyraźnie formułowane przez przedsiębiorców, powołaliśmy nowe kierunki studiów.

W minionym roku, jak już wcześniej wspomniałem, Uniwersytet Łódzki przeprowadził kompleksową ocenę pracowników na podstawie reguł ustalonych w uchwale Senatu UŁ. Okres oceny obejmował lata 2008–2012. Ocena nauczycieli akademickich została dokonana w trzech obszarach: działalność naukowo-badawcza, działalność dydaktyczna, działalność organizacyjna.

Ostatnio zakończone zostały już prace przy budowie nowego gmachu filologii. Do końca czerwca znajdą się w tym budynku meble, a od pierwszego lipca zaczniemy przeprowadzkę. Oficjalnie nowy gmach oddamy pracownikom i studentom Wydziału Filologicznego na początku nowego roku akademickiego.

W zestawieniu Times Higher Education Uniwersytet Łódzki znalazł się – wraz z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Politechniką Warszawską – w grupie stu najlepszych uczelni dwudziestu dwóch rynków wschodzących. Gorzej wypadliśmy w rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy zajmując nieco lepsze niż poprzednio, niemniej niezbyt nas satysfakcjonujące dwudzieste pierwsze miejsce wśród uczelni akademickich kraju. Warto przy tym dodać, że w rankingach zagranicznych zawsze znajdujemy się w pierwszej dziesiątce w Polsce, często na miejscu czwartym czy piątym.

Przez ponad rok trwały prace nad nową wizją Strategii Uniwersytetu Łódzkiego. Odbyły się liczne dyskusje i debaty, między innymi z dziekanami, członkami kolegiów – dziekańskich i rektorskiego; ostatnio na posiedzeniu Senatu UŁ ostatecznie uchwalony został plan rozwoju działalności naukowej na Uniwersytecie Łódzkim w latach 2014–2016, który wyznacza w nowy sposób ważne kierunki funkcjonowania uczelni. W uchwale czytamy, między innymi, że w ciągu najbliższych trzech lat jednym z nadrzędnych celów uniwersytetu będzie jego wysoka pozycja naukowa. Pozycja, która będzie satysfakcjonowała społeczność akademicką uczelni i konsekwentnie umożliwiała osiągnięcie trzech celów podstawowych: wysokiego poziomu badań naukowych, wysokiego poziomu dydaktyki uzyskiwanego na tej podstawie oraz wysokiego poziomu umiędzynarodowienia w zakresie badań i dydaktyki. Oznacza to, w stosunku do dotychczasowych naszych działań, zwiększenie aktywności na polu naukowo-badawczym.

Planujemy bogate obchody siedemdziesiątej rocznicy powstania uniwersytetu. Złożą się na to, między innymi: Światowy Zjazd Absolwentów UŁ, uroczyste posiedzenie senatu, koncert, konferencja. Powstanie kilka książek dotyczących historii uczelni, w toku jest postępowanie zmierzające do nadania doktoratu honoris causa UŁ profesorowi Umberto Eco. W tym samym czasie włączymy się we wspólne obchody siedemdziesięciolecia Łodzi Akademickiej.

Z okazji sześćdziesiątej dziewiątej rocznicy powołania uniwersytetu, wszystkim nauczycielom akademickim, jak również pracownikom administracji i obsługi oraz studentom, składam życzenia wielu sukcesów w pracy i zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Wszystkiego najlepszego!

(tytuł pochodzi od redakcji)