Uczelniany parlament

24-05-2016

Senat Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 14 marca 2016 r.


Podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie pracownikom UŁ odznaczeń państwowych i resortowych.


Podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie nauczycielom akademickim nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania ze współpracy z zagranicą za rok 2015.


Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego za rok 2015.


Podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosków o wyróżnienie pracowników uczelni Złotą Odznaką UŁ.


Podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosków o wyróżnienie pracowników uczelni Medalem UŁ w służbie społeczeństwu i nauce.


Wysłuchał sprawozdania ze studiów doktoranckich za rok 2015.


Podjął uchwałę w sprawie przyznania Medali Universitas Lodziensis Merentibus (Za szczególne zasługi dla UŁ).


Podjął uchwałę w sprawie przyznania Medali Universitatis Lodziensis Amico (Przyjaciel UŁ).


Podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia składu liczbowego Senatu UŁ na kadencję 2016– 2020.


Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów drugiego stopnia prawo ochrony danych osobowych na Wydziale Prawa i Administracji UŁ oraz określenia efektów kształcenia.


Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia kulturoznawstwo na Wydziale Filologicznym UŁ oraz określenia efektów kształcenia.


Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia filmoznawstwo na Wydziale Filologicznym UŁ oraz określenia efektów kształcenia.


Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia nowe media i kultura cyfrowa na Wydziale Filologicznym UŁ oraz określenia efektów kształcenia.


Podjął uchwałę w sprawie przekształcenia Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych w Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze oraz zatwierdzenia regulaminu tych studiów.


Podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu ramowego Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych I stopnia.


Podjął uchwałę w sprawie: zatwierdzenia programu ramowego Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych II stopnia.


Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 161 Senatu UŁ z 22 kwietnia 2013 r. w sprawie przekształcenia Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego w Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne UŁ oraz zatwierdzenia regulaminu tych studiów.


Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 500 Senatu UŁ z 11.05.2015 r. w sprawie zasad przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim wraz z terminarzem rekrutacji na rok akademicki 2016/2017.


Podjął uchwałę w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Łódzkiego z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem UŁ.


Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Państwowym Uniwersytetem w Erywaniu (Armenia).


Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Georgian Technical University (Gruzja).


Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Università per Stranieri di Perugia (Włochy).


W części uroczystej rektor UŁ wręczył:

awans na stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim:
prof. dr hab. Antoninie Magdalenie Śniadeckiej-Kotarskiej z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych.


awans na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim:
dr hab. Iwonie Laskowskiej i dr hab. Agacie Szczukockiej z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego,
dr hab. Aldonie Nawój-Śleszyńskiej z Wydziału Prawa i Administracji.


Senat Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 11 kwietnia 2016 r.


Podjął uchwałę w sprawie uroczystego odnowienia doktoratów:
prof. dr. hab. Bolesława Fleszara (Wydział Chemii),
prof. dr hab. Stanisławy Borkowskiej (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny),
prof. nadzw. dr. hab. Tadeusza Janusza (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny),
prof. dr. hab. Tomasza Krzeszowskiego (Wydział Filologiczny),
prof. dr. hab. Ryszarda Panasiuka (Wydział Filozoficzno-Historyczny),
prof. nadzw. dr. hab. Zygmunta Maksymiuka (Wydział Nauk Geograficznych).


Podjął uchwałę w sprawie przyznania Medali Universitas Lodziensis Alumno Laude Dignissimo.


Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 310 Senatu UŁ z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie Regulaminu studiów na Uniwersytecie Łódzkim.


Podjął uchwałę w sprawie warunków zwalniania studentów Uniwersytetu Łódzkiego z obowiązku odbywania studenckich praktyk zawodowych.


Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2016/2017.


Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia terminarza rekrutacji na studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim w rok akademickim 2016/2017.


Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 192 Senatu UŁ z 10 czerwca 2013 r. w sprawie wytycznych w zakresie tworzenia programów kształcenia na Uniwersytecie Łódzkim.


Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia wojskoznawstwo na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ oraz określenia efektów kształcenia.


Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów drugiego stopnia wojsko znawstwo na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ oraz określenia efektów kształcenia.


Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 500 Senatu UŁ z 11 maja 2015 r. w sprawie zasad przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim wraz z terminarzem rekrutacji w roku akademickim 2016/2017.


Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 496 z 11 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu posiedzeń Senatu UŁ w roku akademickim 2015/2016.


Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem Alexandru Ioan Cuza w Jassach (Rumunia).


Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Narodowym Rolniczym Uniwersytetem w Erywaniu (Armenia).


Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem im. Alfreda Nobla w Dniepropietrowsku (Ukraina).


Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem Narodowym w Doniecku (Ukraina).


Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Uniwersytetem Łódzkim a agencją asystującą przy naborze studentów z zagranicy – Międzynarodową Agencją Havish w Gujarat (Indie).


Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Uniwersytetem Łódzkim a Agencją asystującą przy naborze studentów z zagranicy – OPP Asocjacją Euroklubów Winnyczyny, Winnica (Ukraina).


Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Uniwersytetem Łódzkim a Agencją asystującą przy naborze studentów z zagranicy – Prywatnym Przedsiębiorstwem Leman Lwów (Ukraina).


Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Astrachańskim Państwowym Uniwersytetem Technicznym (Rosja).


Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem Narodowym im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach (Ukraina).


W części uroczystej rektor UŁ wręczył:

awans na stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim:
prof. dr hab. Anecie Koceva-Chyła z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.


awans na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim:
dr. hab. Przemysławowi Bernatowi z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska,
dr. hab. Maciejowi Kozłowskiemu z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego,
dr hab. Magdalenie Łabieniec-Watale z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.


Senat Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 16 maja 2016 r.


Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2015.


Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania rektora z działalności Uniwersytetu Łódzkiego za rok 2015.


Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 193 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z  10 czerwca 2013 r. w sprawie pensum nauczycieli akademickich i zasad rozliczania go na Uniwersytecie Łódzkim.


Wysłuchał informacji dotyczącej stanu systemu jakości kształcenia na Uniwersytecie Łódzkim.


Podjął uchwałę w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2017/2018 kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym ekonomia ekobiznes na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ oraz określenia efektów kształcenia.


Podjął uchwałę w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2017/2018 kierunku studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym ekonomia ekobiznes na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ oraz określenia efektów kształcenia.


Podjął uchwałę w sprawie zasad przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim wraz z terminarzem rekrutacji na rok akademicki 2017/2018.


Podjął uchwałę w sprawie uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów w rekrutacji na rok akademicki 2019/2020.


Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 569 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z  15 lutego 2016 r. w sprawie wyboru Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016–2020.


Podjął uchwałę w sprawie zwiększenia liczby prodziekanów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ w kadencji 2016-2020.


Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu posiedzeń Senatu UŁ w roku akademickim 2016/2017.


Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem Państwowym im. Iwana Franki w Żytomierzu (Ukraina).


Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Donieckim Uniwersytetem Narodowym w Winnicy (Ukraina).


Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Narodowym Uniwersytetem Autonomicznym Meksyku (Meksyk).


Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem w Kelaniya (Sri Lanka).


W części uroczystej rektor UŁ wręczył:

awanse na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim:
dr. hab. Mariuszowi Granosikowi z Wydziału Nauk o Wychowaniu i 
dr. hab. Stanisławowi Mordwie z Wydziału Nauk Geograficznych.

A.D.