Doktor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego

31-05-2016

Profesor Włodzimierz Nykiel z Uniwersytetu Łódzkiego, uznany specjalista w dziedzinie prawa finansowego i podatkowego otrzymał 21 kwietnia tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. Uroczystość odbyła się w Auli Leopoldyńskiej tej uczelni. Otworzył ją i prowadził prof. Marek Bojarski, rektor UWr.


Z wnioskiem o nadanie tytułu wystąpiła Rada Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii wrocławskiej placówki akademickiej. Recenzje przygotowali: prof. Bogumił Brzeziński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. Jerzy Małecki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i prof. Antonio Uricchio z Uniwersytetu im. Aldo Moro w Bari. W recenzjach podkreślono, m.in., iż prof. Włodzimierz Nykiel należy do nielicznego grona wybitnych reprezentantów nauki prawa finansowego, a w szczególności prawa budżetowego i prawa podatkowego. Podkreślano także imponujące osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne uczonego.

Profesor Włodzimierz Nykiel, doktor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego (na pierwszym planie w środku) w towarzystwie prof. Marka Bojarskiego, rektora tej uczelni oraz prof. Wiesławy Miemiec, dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.

Fot.: Dominika Hull

Profesor Bogumił Brzeziński w swojej recenzji napisał, iż …nie będzie przesadą stwierdzenie, że prof. Włodzimierz Nykiel jest współcześnie najbardziej rozpoznawalną postacią polskiej nauki prawa podatkowego w świecie. Z kolei prof. Jerzy Małecki nazywa prof. W. Nykiela rzeczywistym ambasadorem polskiej nauki prawa podatkowego. O międzynarodowej działalności i uznaniu, jakim cieszy się prof. Nykiel pisze także prof. Antonio Uricchio.

Dodano też, że jest członkiem wielu towarzystw naukowych, międzynarodowych i krajowych. Od roku 2000 należy do Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (European Association of Tax Law Professors – EATLP), w którym w latach 2000–2005 sprawował funkcję członka Komitetu Naukowego (Academie Committetee). Był członkiem Rady Konsultacyjnej (Advisory Council) Międzynarodowego Biura Dokumentacji Podatkowej (IBFD) w Amsterdamie (2003–2008), a od roku 2008 jest członkiem Rady Powierniczej (Board of Trustees) IBFD. Ponadto od 2002 r. należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association – IFA). Podczas kongresu w Buenos Aires w roku 2005 jako pierwszy Polak wybrany do zarządu (Executive Committee) tej organizacji. Ponownie wybrany do Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego na kongresach w Kioto (2007) i Vancouver (2009) na dwie dwuletnie kadencje.

Profesor Wiesława Miemiec , dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr., która dokonała aktu promocji, przypomniała, iż prof. Nykiel jest założycielem i kierownikiem Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi, jedynej tego rodzaju placówki naukowej w Polsce, współpracującej z czołowymi ośrodkami zagranicznymi.

– Dzięki inicjatywie profesora Nykiela pracownicy i studenci naszego uniwersytetu mają swobodny dostęp do zasobów centrum, a dzięki umowie o współpracy między tą jednostką oraz Katedrą Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ujęto w formalne ramy współpracę naukową i dydaktyczną, która faktycznie trwa już od lat – dodała uczona.

Podczas swojego wystąpienia prof. Włodzimierz Nykiel nie krył wzruszenia: – To wielki dzień w moim życiu, okazja do podsumowań i podziękowania rodzinie, która zawsze mnie wspierała. – Przedstawił też własne przemyślenia dotyczące uniwersytetu XXI wieku. – Każdy uniwersytet powinien mieć wizję rozwoju, którą będzie konsekwentnie realizować. W dydaktyce musimy położyć nacisk na samodzielne rozwiązywanie problemów przez studentów i łączenie nowoczesnych metod nauczania z tradycyjnymi. Musimy podjąć działania zmierzające do przyciągnięcia na nasze uczelnie studentów zagranicznych i zwiększenie aktywności w zakresie zdobywania funduszy na badania – akcentował.

Wraz z łódzkim uczonym tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał prof. Joël Monéger , wybitny specjalista w dziedzinie prawa gospodarczego i porównawczego z Uniwersytetu Paris-Dauphine we Francji.Profesor Włodzimierz Nykiel od roku 2008 r. sprawuje funkcje rektora Uniwersytetu Łódzkiego i przewodniczącego Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych. W 2012 r. został wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, członkiem Prezydium Konferencji Akademickich Szkół Polskich oraz przewodniczącym Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP.

Od roku 2007 kieruje Katedrą Materialnego Prawa Podatkowego UŁ. Był, m.in., konsultantem International City Management Association w Waszyngtonie, członkiem Rady do Spraw Reform Ustrojowych Państwa przy Prezesie Rady Ministrów, sędzią Trybunału Stanu, członkiem Rady Społeczno-Gospodarczej i Społecznej Rady Skarbowości przy Ministrze Finansów oraz przewodniczącym Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. W latach 2006–2010 był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

Odznaczony, m.in., Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice.

Oprac.: (sb)