Uczelniany parlament

02-12-2016

Senat Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 13 czerwca 2016 r.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego UŁ na rok 2016.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Łódzkiego.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 379 Senatu UŁ z 22 września 2014 r. w sprawie zasad odpłatności za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Łódzkim.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 193 Senatu UŁ z 10 czerwca 2013 r. w sprawie pensum nauczycieli akademickich i zasad rozliczania go na Uniwersytecie Łódzkim.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 500 Senatu UŁ z 11 maja 2015 r.
w sprawie zasad przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim wraz z terminarzem rekrutacji na rok akademicki 2016/2017.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 468 Senatu UŁ z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów pierwszego stopnia regionalistyka kulturowa.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 569 Senatu UŁ z 11 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku studiów II stopnia historia.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 570 Senatu UŁ z 11 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku studiów I stopnia historia sztuki.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 571 Senatu UŁ z 11 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku studiów II stopnia historia sztuki.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 347 Senatu UŁ z 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów drugiego stopnia filozofia.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 285 Senatu UŁ z 17 lutego 2014 r. w sprawie powołania Pozawydziałowej Komisji Oceniającej.

Podjął uchwałę w sprawie zwiększenia w kadencji 2016–2020 liczby prodziekanów na Wydziale Filologicznym UŁ.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Stowarzyszeniem Międzynarodowych i Porównawczych Studiów Prawa Pracy i Stosunków Przemysłowych z  siedzibą w Modenie (Włochy).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Międzynarodowym Uniwersytetem Czarnomorskim (Gruzja).

Wysłuchał informacji na temat tegorocznego Rankingu Szkół Wyższych – Perspektywy 2016.


W części uroczystej rektor UŁ wręczył:

awanse na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim dr. hab. Andrzejowi Dubickiemu (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych) oraz dr. hab. Maksimowi Ionovie (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska).


Senat Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 19 września 2016 r.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii przez Senat UŁ w sprawie powołania dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2016– 2020.

Podjął uchwałę w sprawie powołania stałych komisji senackich na czas trwania kadencji 2016–2020 oraz określenia ich składu i zadań.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2016/2017 kierunku studiów interdyscyplinarnych II stopnia o profilu praktycznym Rewitalizacja miast prowadzonych wspólnie przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny we współpracy z Wydziałem Zarządzania, Wydziałem Nauk o Wychowaniu i Wydziałem Nauk Geograficznych UŁ oraz Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ, a także określenia efektów kształcenia dla tego kierunku.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 500 Senatu UŁ z 11.05.2015 r. w sprawie zasad przyjęć na pierwszy rok studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim wraz z terminarzem rekrutacji na rok akademicki 2016/2017.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2016/2017 kierunku studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim zarządzanie na Wydziale Zarządzania UŁ oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2016/2017 kierunku studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim logistyka na Wydziale Zarządzania oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do recenzentów z prośbą o sporządzenie pisemnych recenzji zawierających ocenę kandydatury profesora Krzysztofa Pomiana w związku z postępowaniem w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa UŁ.

Podjął uchwałę w sprawie zniesienia kierunku studiów I stopnia licencjackich informatyka prowadzonych na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 25 Senatu UŁ z 17.09.2012r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku studiów I stopnia leśnictwo (studia inżynierskie) w Instytucie Nauk Leśnych w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2016/2017 kierunku studiów II stopnia o profilu praktycznym leśnictwo w Instytucie Nauk Leśnych w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 464 Senatu UŁ z  2.04.2012 r. w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów pierwszego stopnia geoinformacja.

Podjął uchwałę w sprawie powołania przewodniczącego i zastępców przewodniczącego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości UŁ.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

Podjął uchwałę w sprawie obniżenia pensum dydaktycznego rektora UŁ.

Podjął uchwałę w sprawie zwiększenia wynagrodzenia dla rektora Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2016-2020.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Państwowym Uniwersytetem Humanistycznym w Równem (Ukraina).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem w Salerno (Włochy).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem dla Obcokrajowców w Sienie (Włochy).


W części uroczystej rektor UŁ wręczył:

awans na stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim prof. dr. hab. Janowi Pawłowi Tarno (Wydział Prawa i Administracji),

awans na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim dr. hab. Jackowi Skrzydło (Wydział Prawa i Administracji) i dr. hab. Jackowi Reginia-Zacharskiemu (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych).

A.D.