W skrócie

02-12-2016

Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała w dniach 29 i 30 września w Drohiczynie nad Bugiem ogólnopolską konferencję naukową nt. Rola kościołów w życiu gospodarczym ziem polskich . Jej obrady stanowiły okazję do dyskusji na temat roli i wpływu religii oraz kościołów na procesy gospodarcze zachodzące na ziemiach polskich na przestrzeni wieków.

x x x

Do Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego trafiły archiwalne materiały nieistniejącego już akademickiego radia KIKS: nagrania reportaży, wywiadów, spotkań festiwalowych, rozmów z wybitnymi osobowościami polskiej muzyki. Przekazał je  Wojciech Barczak , dziennikarz i nauczyciel akademicki. Razem z zarejestrowanymi taśmami magnetycznymi do BUŁ trafił też radiowy magnetofon emisyjny do odsłuchiwania nagrań.

x x x

W gmachu Muzeum Miasta Łodzi obradowała 20 i 21 października IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Kultura czytelnicza młodego pokolenia . Było to już czwarte spotkanie badaczy i praktyków z całego świata; forum wymiany myśli, podczas którego prezentowane są – aktualny stan badań kultury czytelniczej dzieci i młodzieży oraz dobre praktyki w zakresie jej krzewienia. Współpraca instytucji akademickiej z placówką o profilu historyczno-edukacyjnym zainspirowała do połączenia dyskursu teoretycznego z prezentacją dobrych praktyk nauczycieli, bibliotekarzy, pedagogów i edukatorów, a międzynarodowy wymiar konferencji ułatwiał globalne spojrzenie na zagadnienia będące jej przedmiotem i umożliwiał wymianę myśli, spostrzeżeń i doświadczeń. Konferencję zorganizowały Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Muzeum Miasta Łodzi.

x x x

Wernisaż wystawy nt. Jan Hus – 600 lat odbył się 14 października w gmachu BUŁ. Ekspozycję można było oglądać do 6 listopada. Otwarciu wystawy towarzyszyła konferencja nt. Jan Hus i jego epoka.

x x x


Na Malcie 1 i 2 października odbyły się Mistrzostwa Świata w Judo Form Kata. Pracownicy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ mgr Leszek Piąstka i mgr Anna Jagiełło zajęli siódme miejsce w grupie i czternaste w klasyfikacji generalnej w konkurencji Kodokan Goshin Jutsu. W zawodach startowało 194 zawodników z 31 państw. Wcześniej, bo 21 oraz 22 maja w Obili (Włochy) odbyły się Mistrzostwa Europy, podczas których wspomniani wyżej pracownicy UŁ zajęli miejsce dwunaste.

x x x

Rada Programowa Ośrodka Badawczego Myśli Chrześcijańskiej UŁ zorganizowała 20 października w gmachu filologii spotkanie, podczas którego referat nt. Kościół wobec pluralizmu kultur wygłosił ks. prof. Alfred Wierzbicki, kierownik Katedry Etyki na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Po referacie odbyła się dyskusja.

x x x

ZAPISY NA UPOMINKI ŚWIĄTECZNE dla dzieci pracowników UŁ


Dział Spraw Socjalnych UŁ informuje, że tegoroczną akcją gwiazdkową są objęte dzieci urodzone w latach 2003-2013. Prosimy Rodziców dzieci urodzonych w roku 2013, oraz wszystkie osoby mające dzieci nie zgłoszone do Akcji „Gwiazdka” w latach ubiegłych o zapisanie dziecka na listę chętnych. Zgłoszenia dziecka można dokonać w Dziale Spraw Socjalnych (ul.

Narutowicza 68, parter, pokój nr 6, w godzinach od 8.00-15.00 lub pod numerem tel. 635-41-81, a także e-mailem na adres: dss@uni.lodz.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2016 roku.

Dział Spraw Socjalnych UŁ informuje, że tegoroczną akcją gwiazdkową są objęte dzieci urodzone w latach 2003–2013. Rodzice dzieci urodzonych w roku 2013 oraz wszystkie osoby mające dzieci nie zgłoszone do akcji Gwiazdka w latach ubiegłych proszeni są o zapisanie je na listę chętnych w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada. Zgłoszenia dziecka można dokonać w Dziale Spraw Socjalnych.

x x x

Wykład dziekański Hanny Zdanowskiej, prezydent Łodzi nt. Łódź łączy pokolenia – łódzka polityka demograficzna odbył się 8 listopada w siedzibie Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

x x x

Przez cały listopad na każdym z dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego oraz w Rektoracie UŁ, w Bibliotece UŁ, w domach studenckich UŁ na Osiedlu Akademickim Lumumbowo, a także w Przedszkolu UŁ zbierane będą dary podczas VI charytatywnej akcji pomocy zwierzętom Psia Kość”. Do specjalnie oznakowanych pudeł można wkładać dary dla łódzkiego schroniska: karmę – szczególnie tą specjalistyczną, koce, gumowe zabawki, metalowe miski. Rok temu zebrano czterysta kilogramów karmy oraz wiele akcesoriów, którymi obdarowano podopiecznych Schroniska dla Zwierząt w Łodzi przy ul. Marmurowej.

x x x

Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich UŁ zorganizowało 4 listopada na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym otwarte seminarium nt. Czy Polska potrzebuje metropolii? Dotyczyło ono problemów rozwoju wielkomiejskich aglomeracji w związku z niepewną przyszłością tzw. ustawy metropolitarnej.

x x x

Uniwersytet Łódzki otrzymał możliwość bezpłatnego dostępu do platformy SAGE Research Methods, na której zmieszczonych jest ponad tysiąc książek, materiałów referencyjnych, artykułów z czasopism naukowych, ponad 550 studiów przypadków z rzeczywistych projektów badawczych (SAGE Research Methods Cases), 120 zestawów materiałów dydaktycznych pomagających opanować problemy analizy danych (SAGE Research Methods Datasets) i kolekcja filmów instruktażowych poświęconych metodom badawczym, statystyce i interpretacji wyników (SAGE Research Methods Video). Dostęp testowy potrwa do 25 listopada.

x x x

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do zapoznania się z nową kolekcją Open Access eBooks na platformie JSTOR. Znajdują się w niej publikacje, m.in., University of California Press, University of Michigan Press. Zgodnie z dobrymi praktykami publikowania treści naukowych w modelu otwartym każda z monografii jest dostępna na licencji Creative Commons. http://about.jstor.org/open-access?cid=eml_jb_OA_1...

x x x

W dwudziestolecie XX-lecie istnienia Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ

sesja naukowa 18 listopada 2016 r.

Nowa tematyka badawcza w matematyce i informatyce

powołania Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ odbyła się 18 listopada sesja naukowa nt. Nowa tematyka badawcza w matematyce i informatyce.


Oprac.: (sb)