Profesor Uniwersytetu Łódzkiego w Narodowej Radzie Rozwoju

02-12-2016

Profesor Piotr Szukalski z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego powołany został do Narodowej Rady Rozwoju, organu konsultacyjno-doradczego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Fot. z prywatnych zbiorów P. Sz.


Naukowiec specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza demografii, gerontologii społecznej i polityki społecznej, zaś problematyka jego szczególnych zainteresowań badawczych koncentruje się przede wszystkim na: przebiegu procesu starzenia się ludności Polski z uwzględnieniem dualnego charakteru tegoż procesu i jego konsekwencji, przemianach modelu rodziny polskiej, polityce ludnościowej oraz relacjach międzypokoleniowych zarówno na poziomie mikro, jak i makro.

Jest autorem ponad 250 publikacji, w tym ponad stu artykułów zamieszczonych w takich czasopismach, jak: Polityka Społeczna , Studia Demograficzne, Gerontologia Polska , Wiadomości Statystyczne .

Profesor jest drugim członkiem Narodowej Rady Rozwoju z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Wcześniej w skład tego gremium weszła znana badaczka rynku pracy, prof. Elżbieta Kryńska.

x x x

Zadaniem rady, jako organu konsultacyjno-doradczego Prezydenta RP jest formułowanie celów strategicznych długookresowego rozwoju Polski oraz metod ich osiągnięcia. Powyższe zadania rada realizuje poprzez przygotowywanie opinii, ekspertyz i propozycji zmian legislacyjnych.

Oprac.: (sb)