Kreator kariery

02-12-2016

Wraz z początkiem minionych wakacji rozpoczął się KreaTOR KARIERY, nowy projekt Biura Karier Uniwersytetu Łódzkiego. Jako jedyna łódzka uczelnia UŁ otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przewidziane na intensyfikację i podniesienie jakości usług świadczonych przez wspomniane biuro.


Celem projektu jest bezpośrednie wsparcie słuchaczy Uniwersytetu Łódzkiego w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy w zakresie: indywidualnego poradnictwa zawodowego, własnej działalności gospodarczej, coachingu, mentoringu, oraz przedsiębiorczości. Będzie ono dostępne dla studentów wszystkich wydziałów, kierunków oraz specjalności UŁ. Do projektu priorytetowo przyjmowani będą jednak słuchacze studiów stacjonarnych, ostatnich dwóch semestrów studiów I i II stopnia.

Każdy student biorący udział w projekcie uczestniczył ma uczestniczyć w indywidualnych sesjach doradczych, których celem będzie diagnoza kompetencji. W rezultacie otrzyma indywidualny raport z badań predyspozycji oraz pomoc w zakresie wyboru miejsca zatrudnienia. Ponadto uzyska wsparcie w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, wiedzę dotyczącą metod poszukiwania pracy oraz będzie przygotowany do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.

W razie potrzeby, podczas wsparcia rozszerzonego, studenci doskonalili będą metody uczenia się, poznają nowoczesne formy nabywania kompetencji czy wreszcie uzyskają wsparcie w wyborze kolejnych etapów edukacji. Pakiet usług na tym etapie zostanie wzbogacony, m.in., o doradztwo edukacyjne, doradztwo personalne i elementy coachingu.

Po konsultacjach z doradztwa zawodowego student może zostać skierowany na uzupełniającą ścieżkę wsparcia, tj. doradztwo w zakresie przedsiębiorczości. Podczas indywidualnego doradztwa otrzyma ocenę potencjału biznesowego i innowacyjnego, konsultacje biznesplanu oraz nabędzie wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej. Dodatkowo realizowane będą warsztaty dotyczące konstruowania biznesplanów, aspektów prawnych i ekonomicznych prowadzenia własnej firmy, marketingu i employer brandingu, księgowości.

Z chwilą podjęcia pierwszego zatrudnienia uczestnicy projektu będą mogli skorzystać ze wsparcia coacha kariery, zatrudnionego w uniwersyteckim Biurze Karier. Taka forma pomocy zatrudnianym absolwentom jest nowym podejściem. Celem tych działań jest lepsze przygotowanie studenta do utrzymania zatrudnienia, zrozumienie jego roli w organizacji, poprawa umiejętności zarządzania sobą w czasie oraz zwiększenie odporności na sytuacje stresowe.

W projekcie zaplanowano także realizację procesu mentoringu w miejscu zatrudnienia. Indywidualne wsparcie mentora oddelegowanego przez pracodawcę będzie trwało przez trzy pierwsze miesiące. Projekt sfinansuje dodatkowe wynagrodzenie przewidziane dla mentora za opiekę nad nowym pracownikiem. Mentoring jest formą relacji mistrz-uczeń. To jedna z metod nauki, bazująca na partnerskiej relacji pomiędzy mentorem a uczniem (pracownikiem). Jego celem jest wsparcie aktywności zawodowej nowego pracownika, pomoc we wdrożeniu w strukturę firmy, zapewnienie właściwego rozwoju kompetencji oraz minimalizowanie luk kompetencyjnych.

Z założeń projektu KreaTOR KARIERY wynika, iż kompleksowym wsparciem w okresie trzech najbliższych lat objętych zostanie tysiąc studentów Uniwersytetu Łódzkiego.

Oprac.: (sb)