Uczelnia atrakcyjnej oferty edukacyjnej

02-12-2016

(Obszerne fragmenty tekstu przemówienia prof. ANTONIEGO RÓŻALSKIEGO, wygłoszonego podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej)


Dzień Edukacji Narodowej jest polskim świętem oświaty i szkolnictwa wyższego. Upamiętnia on powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Powołana została przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 r. na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego . Stworzyła nowoczesną strukturę organizacyjną oświaty – od szkół elementarnych poprzez gimnazja, aż do wyższych uczelni (…).


Dzień powołania komisji, 14 października, uznawany jest za święto pracowników oświaty i szkolnictwa wyższego. Tradycyjnie na Uniwersytecie Łódzkim obchodzimy go uroczyście, a głównym akcentem tego dnia jest wręczenie wyróżniającym się pracownikom odznaczeń państwowych i resortowych oraz nagród rektora za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i w pracy organizacyjnej.

Obecnie kształcimy 35.167 studentów i 1253 doktorantów. Razem to 36.420 osób. Studentów uczących się na studiach stacjonarnych mamy 27.890, niestacjonarnych zaocznych 6593 i wieczorowych 684. W ubiegłym roku akademickich prowadziliśmy kształcenie na 137 kierunkach nauczania i 166 specjalnościach dydaktycznych. W tym roku dojdzie dziewięć nowo uruchomionych kierunków, będziemy więc mieli łącznie 146 kierunków kształcenia. Na pierwszy rok studiów przyjęliśmy 14.227 kandydatów, w tym 11.905 na studia stacjonarne i 2.323 na studia niestacjonarne. Globalnie jest to podobna liczba kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów jak w roku poprzednim, jakkolwiek, mniej jest kandydatów przyjętych na studia niestacjonarne. Z Łodzi i regionu łódzkiego pochodzi
84 procent naszych studentów, a tylko 16 procent z innych regionów. Warto o tym pamiętać w strategii promocji studiów i spróbować lepiej dotrzeć do kandydatów spoza regionu łódzkiego.

Wśród nowości rekrutacyjnych największą popularnością cieszyły się kierunki: bezpieczeństwo narodowe (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych), nowe media i kultura cyfrowa oraz filmoznawstwo (Wydział Filologiczny), finanse międzynarodowe (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny) i wojskoznawstwo (Wydział Filozoficzno-Historyczny). Największym obłożeniem cieszą się nadal już od wielu lat w kolejności: psychologia, prawo, pedagogika, finanse i rachunkowość, filologia angielska, administracja, logistyka, ekonomia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Najwięcej kandydatów na jedno miejsce przypadło w tym roku na psychologię 9,4, filologie angielską 6,55, dziennikarstwo i komunikacje społeczną 6,4, lingwistykę dla biznesu i logistykę 5,6, nowe media i kulturę cyfrową 5,4 oraz bezpieczeństwo narodowe 5,0.

W tym roku akademickim zatrudniamy na Uniwersytecie Łódzkim: 3652 pracowników, w tym 2205 nauczycieli akademickich i 1447 pracowników nie będących nauczycielami. Odpowiednio 190 i 405 osób jest zatrudnionych na stanowiskach profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych. Uczelnia zatrudnia też: 998 adiunktów i 231 asystentów oraz 360 starszych wykładowców i wykładowców, dwunastu lektorów i dziewięciu bibliotekarzy dyplomowanych. W grupie pracowników samodzielnych jest 224 profesorów tytularnych i 499 ze stopniem doktora habilitowanego. Wśród pracowników nie będących nauczycielami akademickimi jest 688 osób zatrudnionych w administracji uczelni, 242 osoby to pracownicy naukowo-techniczni, 280 – pracownicy obsługi. Mamy też 22 pracowników naszego wydawnictwa oraz 215 bibliotekarzy.

W przyszłym roku kalendarzowym zostanie przeprowadzona ocena okresowa nauczycieli akademickich i pracowników badawczych, według zasad przyjętych przez rady wydziału i Senat naszej uczelni w roku 2014, obejmująca ocenę osiągnięć naukowych, działalności dydaktycznej i organizacyjnej za ostatnie dwa lata. Jeszcze w tym roku chcemy przedstawić Senatowi propozycję zasad oceny w kolejnym okresie oceny, to jest za cztery lata. Ten wydłużony zgodnie ze znowelizowaną ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym okres oceny wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych i naukowych oraz wcześniej przyjęte reguły tej oceny, pozwolą lepiej planować pracownikom działalność badawczą, a kierownikom jednostek prowadzić politykę kadrową.

Przypomnę, iż w roku 2017 czeka nas też ocena jednostek naukowych, to jest naszych wydziałów. Przeprowadzi ją Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Mam nadzieję, iż jednostki zaliczone do kategorii A – mamy ich pięć – co najmniej utrzymają tę wysoką pozycję, pozostałe zaś, obecnie zaklasyfikowane do kategorii B, a przynajmniej niektóre z nich, dołączą do A. Oczekujemy również na propozycje nowej ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i nowelizacji ustawy o stopniach i tytule naukowym, kluczowych regulacji prawnych, które zadecydują o dalszej strategii naszych działań. W końcu tego roku podsumujemy realizację Programu rozwoju badań naukowych na UŁ . Wyniki tej oceny zostaną wykorzystane do przygotowania Strategii Uniwersytetu Łódzkiego. W najbliższym czasie zostanie powołany zespół, który zajmie się przygotowaniem tego dokumentu (…).

Przedstawię teraz informację o realizowanym i planowanym programie modernizacji infrastruktury Uniwersytetu Łódzkiego. W ostatnim roku wykonano remont i modernizację dawnego rektoratu, budynku przy ulicy Narutowicza 65. Zostały tam przeniesione częściowo – wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych oraz Wydział Filozoficzno-Historyczny: filozofia, etnologia i archeologia. Zmodernizowano też budynek przy ulicy Rogowskiej z przeznaczeniem na hotel i miejsce konferencji naukowych. Planujemy już w tym roku zacząć remont i modernizację budynku przy ul. Piaskowej (vis a vis budynku przy ul. Rogowskiej). Cały obiekt, to jest oba budynki i zaplecze będą stanowiły część centrum konferencyjnego. Będzie tam można przenocować około pięćdziesięciu osób, organizować konferencje naukowe i sympozja. W przyszłym roku przystąpimy do dużej inwestycji, modernizacji głównego obiektu Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego przy ulicy Kopcińskiego. Zamierzamy dokonać gruntownego remontu i modernizacji części hotelowej, restauracyjnej oraz konferencyjnej. Ta ostatnia zostanie powiększona o pomieszczenia w budynku sąsiadujący z centrum, gdzie poprzednio usytuowany był Instytut Filozofii.

Zamierzamy też wykonać remont budynku przy Uniwersyteckiej 3, sąsiadującego z obecnym gmachem rektoratu. Przeniesiemy tam z dolnej kondygnacji w obecnym rektoracie Centrum Obsługi Studentów; znajdą tam również siedziby Biura Współpracy Zagranicznej oraz Centrum Informatyki. Planujemy rozpocząć jeszcze w tym roku budowę nowego budynku dydaktycznego przy ulicy Lindleya 5 dla Wydziału Filozoficzno-Historycznego, gdzie będzie biblioteka z czytelnią i sale wykładowe. Mamy projekt remontu i przebudowy Muzeum Przyrodniczego przy ulicy Kilińskiego w Parku Sienkiewicza. Złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o finansowanie tego przedsięwzięcia. Ubiegamy się o dotację na tę inwestycję z programu na rewitalizację Łodzi. Muzeum zostanie rozbudowane, powstanie nowy pawilon, a całość będzie stanowiła w przyszłości centrum edukacji przyrodniczej Uniwersytetu Łódzkiego, z programem dydaktycznym nie tylko dla naszych studentów, ale w dużym stopniu dla dzieci i młodzieży szkolnej z Łodzi i regionu. Ze wspomnianego funduszu chcielibyśmy sfinansować także Dom Seniora Uniwersytetu Łódzkiego. Jest projekt tego przedsięwzięcia, lokalizacja przy ul. Rewolucji 1905, numer 66, w byłym budynku Katedry Neurobiologii, obok którego powstanie pawilon z pokojami mieszkalnymi dla seniorów. W starym budynku po remoncie i przebudowie powstanie zaplecze medyczne i socjalne dla seniorów. Przypomnę, iż kilka lat temu z inicjatywą stworzenia środowiskowego domu seniora wystąpił świętej pamięci prof. Stanisław Liszewski, były rektor UŁ i prezes ŁTN. Wtedy nie udało się zrealizować tego pomysłu. Mamy nadzieję, iż teraz będziemy mogli to zrobić. Będziemy też zabiegali o fundusze na modernizację starego budynku Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Ta inwestycja jest konieczna. Złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o sfinansowanie dużego obiektu dydaktycznego zlokalizowanego przy ulicach Składowej i Nowotargowej, za gmachem dawnego rektoratu, vis a vis budynku głównego Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Obiekt ten o dużej kubaturze zamknąłby przestrzeń architektoniczna w tym fragmencie miasta. Nie muszę dodawać, iż ta część Łodzi będzie jej wizytówką, a nowy obiekt Uniwersytetu stanie tuż obok nowego dworca Łódź- Fabryczna. W obiekcie powstałym w tym miejscu znalazłyby swoje miejsce w przyszłości dwa wydziały, Filozoficzno-Historyczny oraz Nauk o Wychowaniu. Nie podejmiemy się jednak realizacji tego przedsięwzięcia, bez wpisania na listę inwestycji finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kolejnymi działaniami na Osiedlu Akademickim – Lumumbowie, będą w przyszłym roku remonty i modernizacja kolejnych akademików – V i XIII. Widzimy tez potrzebę przebudowy i modernizacji dwóch uczelnianych stacji terenowych w Białych Błotach oraz w Treście Rządowej. Liczę tutaj na pomoc wydziałów Filozoficzno-Historycznego oraz Biologii i Ochrony Środowiska oraz współpracę w przygotowaniu planów tych inwestycji, także w poszukiwaniu źródeł ich finansowania.

Wszystkie inwestycje staramy się finansować przy udziale funduszy zewnętrznych, pochodzących, między innymi, z dotacji Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz innych źródeł. Dziękuję przedstawicielom tych instytucji za zrozumienie naszych potrzeb, dotychczasowe wsparcie. Proszę o życzliwe odnoszenie się w przyszłości do wniosków, które składamy indywidualnie czy w ogłaszanych konkursach. Powodzenie naszych planów inwestycyjnych zależy jednak przede wszystkim od kondycji finansowej uniwersytetu. Dlatego też analizujemy propozycje ministerialne zmiany algorytmu podziału dotacji podstawowej. Skutki tej zmiany możemy odczuć jako zmniejszoną, już w przyszłym roku, wysokością dotacji. Dlatego też stoimy na stanowisku, iż wprowadzanie nowego algorytmu podziału wspomnianej dotacji powinno być przesunięte w czasie, tak aby uczelnie mogły podjąć kroki dostosowujące do nowej sytuacji. Musimy przygotować decyzje, które być może trzeba będzie podjąć, aby zapewnić sobie przynajmniej dotychczasowy poziom finansowania, działalności. Dydaktycznej.

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich środowisk zaangażowanych w nauczanie i wychowanie na różnym poziomie. Chciałbym więc przypomnieć, iż na Uniwersytecie Łódzkim mamy przedszkole oraz British International School of the University of Lodz, założoną wspólnie z Łódzką Strefą Ekonomiczną. Misją tej szkoły jest zapewnienie edukacji zgodnie z brytyjską podstawą programową. Do szkoły uczęszczają dzieci pracowników zagranicznych firm ulokowanych w naszym mieście. Nie zapomniałem oczywiście o uniwersyteckim liceum ogólnokształcącym, które zdobywa coraz lepszą pozycję i rangę. Warto też przypomnieć zaangażowanie pracowników i studentów w projekt Uniwersytet Łódzki dla Dzieci, a także udział naszej uczelni w przedsięwzięciach Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku imienia Heleny Kretz.

Kończąc proszę wszystkich pracowników Uniwersytetu Łódzkiego o przyjęcie serdecznych podziękowań za wielkie zaangażowanie w kształcenie i wychowanie młodzieży akademickiej, a także młodszych, uczęszczających do przedszkola i uczących się w wspomnianych szkołach oraz za udział we wszystkich inicjatywach edukacyjnych, w których uczelnia uczestniczy. Proszę przyjąć serdeczne życzenia dalszych sukcesów na tym polu działalności. Życzę też wszystkim wielu sukcesów w pracy naukowej i działalności organizacyjnej.

Wszystkim osobom, które dzisiaj otrzymają odznaczenia państwowe i resortowe oraz nagrody za osiągnięcia badawcze, dydaktyczne i organizacyjne lub za całokształt działalności na uczelni serdecznie gratuluję i proszę też o przyjęcie serdecznych i ciepłych życzeń dalszych sukcesów w pracy dla uniwersytetu, dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności życiu osobistym.

(tytuł pochodzi od redakcji)