Święto oświaty i szkolnictwa wyższego

02-12-2016

Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego, zwołane z okazji Dnia Edukacji Narodowej, odbyło się 14 października w Auli im. prof. Wacława Szuberta.


Rozpoczyna się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Rozpoczyna się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Fot. CP UŁ

Otwierając je prof. Antoni Różalski , rektor UŁ, powiedział, m.in.: – Dzień Edukacji Narodowej jest polskim świętem oświaty i szkolnictwa wyższego. Upamiętnia on powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Powołana została przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 r. na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Stworzyła nowoczesną strukturę organizacyjną oświaty – od szkół elementarnych poprzez gimnazja, aż do wyższych uczelni (…). Tradycyjnie na Uniwersytecie Łódzkim (…) głównym akcentem tego dnia jest wręczenie wyróżniającym się pracownikom odznaczeń państwowych i resortowych oraz nagród rektora za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i w pracy organizacyjnej (…). …proszę wszystkich pracowników Uniwersytetu Łódzkiego o przyjęcie serdecznych podziękowań za wielkie zaangażowanie w kształcenie i wychowanie młodzieży akademickiej, a także młodszych, uczęszczających do przedszkola i uczących się w wspomnianych szkołach oraz za udział we wszystkich inicjatywach edukacyjnych, w których uczelnia uczestniczy. Proszę przyjąć serdeczne życzenia dalszych sukcesów na tym polu działalności. Życzę też wszystkim wielu sukcesów w pracy naukowej i działalności organizacyjnej. Wszystkim osobom, które dzisiaj otrzymają odznaczenia państwowe i resortowe oraz nagrody za osiągnięcia badawcze, dydaktyczne i organizacyjne lub za całokształt działalności na uczelni serdecznie gratuluję i proszę też o przyjęcie serdecznych i ciepłych życzeń dalszych sukcesów w pracy dla uniwersytetu, dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności życiu osobistym (pełny tekst wystąpienia na następnej kolumnie).

Następnie wręczone zostały odznaczenia państwowe. Złote Krzyże Zasługi otrzymali: prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak i prof. dr hab. Ewa Walińska; Medalami Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi za Długoletnią Służbę uhonorowano pięćdziesiąt dwie osoby (listy w dalszej części numeru).

Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: dr hab. Marek Barwiński, dr Arkadiusz Kaźmierczak, dr Sławomir Kobojek , dr Aneta Rogalska-Marasińska , dr Piotr Olkusz , dr Marzena Papiernik-Wojdera , dr Błażej Rychlik , prof. nadzw. dr hab. Dorota Samborska-Kukuć, prof. dr hab. Mirosław Soszyński , prof. nadzw. dr hab. Ewa Świerczewska-Gładysz .

Profesor Krzysztof Fortuniak otrzymuje Złoty Krzyż Zasługi z rąk Karola Młynarczyka, wicewojewody łódzkiego; obok prof. Ewa Walińska, uhonorowana już tym samym odznaczeniem państwowym

Profesor Krzysztof Fortuniak otrzymuje Złoty Krzyż Zasługi z rąk Karola Młynarczyka, wicewojewody łódzkiego; obok prof. Ewa Walińska, uhonorowana już tym samym odznaczeniem państwowym

Fot. CP UŁ

Medale UŁ w służbie społeczeństwu i nauce oraz Złote Odznaki Uniwersytetu Łódzkiego wręczono pięćdziesięciu czterem osobom (listy na dalszych kolumnach pisma).

Medal Universitas Lodzensis Alumno Laude Dignissimo (przyznawany za wybitną działalność studencką i doktorancką na rzecz i dla dobra Uniwersytetu Łódzkiego) wręczono: mgr. Tomaszowi Łachowskiemu, mgr. Aleksandrowi Strzelczykowi i mgr Annie Wróblewskej.

Z inicjatywy prof. Stanisława Liszewskiego, wówczas rektora UŁ, ustanowione zostały nagrody w  cyklicznym Konkursie na Najlepszy Podręcznik Akademicki. W tym roku zostały przyznane dwie takie nagrody: I dla zespołu z Wydziału Zarządzania w składzie: prof. nadzw. dr hab. Radosław Ignatowski , prof. nadzw. dr hab. Przemysław Kabalski, dr hab. Mikołaj Turzyński, dr Przemysław Czajor, dr Maciej Frendzel, dr Jacek Kalinowski, dr Michał Wiatr – za podręcznik pt. Zawansowana rachunkowość finansowa. Problemy i zadania pod red. Radosława Ignatowskiego, Wydawnictwo Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych Sp. z o.o., Łódź 2015, ss. 409; II nagrodę otrzymał zespół z Wydziału Filologicznego w składzie: prof. dr hab. Łukasz Bogucki, prof. nadzw. dr hab. Stanisław Goźdź-Roszkowski , prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz, dr Mikołaj Deckert, dr Paulina Pietrzak, dr hab. Jacek Waliński, mgr Janusz Wróblewski, prof. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (spoza UŁ), mgr Jerzy Tomaszczyk (spoza UŁ), dr Adam Bednarek (spoza UŁ), dr hab. Łukasz Grabowski (spoza UŁ), dr Wioleta Karwacka (spoza UŁ) – za podręcznik Ways to Translation , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź- Kraków 2015, ss. 370.

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę dekorowany jest prof. Piotr Stalmaszczyk

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę dekorowany jest prof. Piotr Stalmaszczyk

Fot. CP UŁ

Ponadto rektor UŁ przyznał nagrody indywidualne i zespołowe (sześć zespołów) za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne w roku 2015. Otrzymało je łącznie 139 osób. Indywidualne i zespołowe (27 zespołów) nagrody rektorskie za osiągnięcia naukowo-badawcze w roku minionym wręczono 217 nauczycielom akademickim. Przyznano również nagrody 607 pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi.

Życzenia i gratulacje nagrodzonym i wyróżnionym pracownikom uczelni w imieniu władz miasta i regionu złożyli Karol Młynarczyk, wicewojewoda łódzki oraz Krzysztof Piątkowski , wiceprezydent Łodzi. Obecna była Małgorzata Niewiadomska-Cudak , wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi. W ławach zaproszonych gości zasiedli też parlamentarzyści ziemi łódzkiej.

S.B.