Będziemy uniwersytetem otwartym

02-12-2016

(Tekst wystąpienia prof. ANTONIEGO RÓŻALSKIEGO, rektora UŁ, wygłoszonego podczas inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Łódzkim)


Inaugurujemy nowy rok akademicki, rozpoczynając kadencję 2016–2020. Pragnę w imieniu Kolegium Rektorskiego jeszcze raz podziękować całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Łódzkiego, za zaufanie i powierzenie nam zadania kierowania uczelnią. Dołożymy wszelkich starań aby tego zaufania nie zawieść. Chcemy służyć całej społeczności akademickiej uniwersytetu, wspólnocie uczonych, studentów, absolwentów oraz pracowników.


W swoich działaniach będziemy kierowali się wartościami zapisanymi w misji uczelni. Będziemy uniwersytetem otwartym, a naszym studentom oprócz rzetelnej wiedzy będziemy przekazywali takie wartości jak humanizm, tolerancja, demokracja i sprawiedliwość. Powinniśmy nie tylko kształcić młodzież akademicką, ale też ją wychowywać, przede wszystkim dając dobry przykład, przestrzegając uniwersalnych zasad etycznych. Chcę też podkreślić uniwersalne zasady akademickie, które powinny być dla nas, całej społeczności, zasadami przewodnimi, to jest wolność, ale i odpowiedzialność w zakresie badań naukowych, swoboda dyskusji akademickiej, budowanie więzi między poszczególnymi grupami pracowników oraz studentów. Pragniemy umacniać i rozwijać bliskie relacje z uczelniami i instytutami badawczymi Łodzi i razem z rektorami, władzami miasta i regionu budować silną Łódź akademicką.

W naszej pracy będziemy dążyć do zachowania i utrwalania wysokiej pozycji uczelni w Polsce i podnoszenia jej międzynarodowej rangi. Dziś pozycja uniwersytetu na świecie oceniana jest na podstawie osiągnięć naukowych, różnorodności oferty kształcenia i jej jakości oraz stopnia umiędzynarodowienia. Dlatego też będziemy kontynuowali działania podjęte w ostatniej kadencji, mające na celu zwiększenie efektywności badań naukowych, lepszego niż dotychczas wykorzystania potencjału naukowego. Jesteśmy zdeterminowani w działaniach zmierzających do przekształcenia naszego uniwersytetu z uczelni dydaktyczno-naukowej w naukowo-dydaktyczną. Zdajemy sobie sprawę z tego, że aby to osiągnąć należy wzmocnić pomoc badaczom ze strony administracji uczelni w realizacji ich projektów naukowych. Dlatego też podejmujemy działania zmierzające do reorganizacji administracji uniwersytetu, a najważniejszym celem tego przedsięwzięcia będzie utworzenie Centrum Nauki, które ma służyć pomocą w przygotowaniu projektów badawczych, ich realizacji po otrzymaniu grantu oraz jego rozliczeniu. Zapowiadałem to w swoim programie wyborczym. Wiem od przedstawicieli wydziałów, iż powołanie takiego centrum jest jednym z kluczowych oczekiwań naszego środowiska wobec rektora i administracji centralnej.

Podkreślając znaczenie pozycji badawczej Uniwersytetu Łódzkiego, nie należy zapominać o wszystkich dotychczasowych przedsięwzięciach, które były podejmowane w zakresie dydaktyki, a przede wszystkim jakości kształcenia studentów, doktorantów i prowadzenia studiów podyplomowych. W ostatnich latach rozbudowaliśmy i zmodernizowaliśmy infrastrukturę nie tylko do celów badawczych, ale także dydaktyczną. Pozwoliło to na uruchomienie nowych kierunków studiów i specjalności dydaktycznych, w tym takich, które powstały w odpowiedzi na zapotrzebowanie otoczenia gospodarczego, biznesowego czy też potrzeb naszego miasta i regionu, a także wynikających z bieżącej sytuacji na rynku pracy. Ta nowoczesna baza dydaktyczna, nowe budynki, w nich dobrze wyposażone sale wykładowe, laboratoria i pracownie do zajęć praktycznych, w moim przekonaniu, przyciągają kandydatów na studia. Jestem pewien, iż jest to jeden z ważnych czynników, oprócz ciekawej oferty programowej, którym kandydaci się kierowali w wyborze naszej uczelni. Będziemy dalej modernizowali bazę dydaktyczną i naukową oraz zaplecze infrastrukturalne uczelni. O konkretnych planach w tym zakresie powiem 14 października podczas akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Wyniki rekrutacji na Uniwersytecie Łódzkim, mimo niżu demograficznego są dobre, przyjmiemy prawie taką samą, jak w roku poprzednim liczbę studentów na pierwszy rok studiów. Mówię przyjmiemy, gdyż nie jest jeszcze zakończony nabór na studia niestacjonarne. Istotnym czynnikiem wpływającym na decyzje kandydatów odnośnie wyboru miejsca studiów jest atrakcyjność miasta i regionu. Dlatego też warto docenić wszystkie dotychczasowe działania władz Łodzi i regionu, zmieniające obraz miasta, nowe inwestycje, program rewitalizacji i modernizacji infrastruktury. Widoczne efekty tych działań podnoszą wspomnianą atrakcyjność i przyciągają kandydatów na studia nie tylko na Uniwersytet Łódzki, ale i na inne uczelnie Łodzi.

Liczymy, iż w nowym roku akademickim na Uniwersytecie Łódzkim będzie studiowało 34,5 tysiąca studentów i doktorantów. Wśród nich blisko 2,5 tysiąca cudzoziemców, dziewięćdziesięciu pięciu różnych narodowości, którzy podejmą naukę na podstawie wymiany programu Erasmus, na studiach rocznych lub jednosemestralnych, studiach pełnych na wielu kierunkach i specjalnościach prowadzonych w języku angielskim oraz tradycyjnie od wielu, wielu lat uczących się polskiego w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców. Program umiędzynarodowienia naszej uczelni, zwiększenia liczby studentów z różnych krajów, profesorów wizytujących i naszych wyjeżdżających za granicę, będziemy kontynuowali, mam nadzieję, z podobnymi sukcesami jak dotychczas. Zamierzamy też zintensyfikować naukową wymianę międzynarodową.

W nowym roku akademickim na Uniwersytecie Łódzkim będzie zatrudnionych 3656 pracowników, w tym 2217 nauczycieli akademickich, wśród nich 607 pracowników samodzielnych, w tym 237 profesorów tytularnych. Pragnę wszystkim pracownikom naszej uczelni gorąco podziękować za dotychczasowe zaangażowanie w prowadzenie badań naukowych, zdobywania funduszy na realizacje grantów. Dziękuję za prowadzenie badań o charakterze czysto poznawczym, co ze zrozumiałych względów dominuje na uniwersytecie, ale też pragnę podkreślić coraz większe przywiązywanie wagi do komercjalizacji wyników badań naukowych o znaczeniu praktycznym, prowadzonych przede wszystkim na wydziałach eksperymentalnych. W tym zakresie obiecuję też podjęcie działań wspierających ten kurs. Nie zapominam też o znaczeniu humanistyki i deklaracji jej wspierania wypowiedzianej w programie wyborczym. Podtrzymuję zapewnienie, iż będziemy wspierać kierunki humanistyczne, zwłaszcza wtedy, gdy ze względu na niż demograficzny, mogą przejściowo cieszyć się mniejszym zainteresowaniem kandydatów na studia.

Niezwykle istotnym obszarem naszych działań jest opracowywanie nowych programów dydaktycznych, ich aktualizacja, dostosowanie form przekazu do oczekiwań odbiorców. Ważne aby nowe kierunki studiów i specjalności nauczania były mocno powiązane z dyscyplinami badań prowadzonych na wydziałach, gdyż wtedy łatwiej zapewnić wysoki poziom tych studiów, co sprawi, że możemy być konkurencyjni.

Zależy nam bardzo na podtrzymywaniu bardzo dobrych relacji z absolwentami Uniwersytetu Łódzkiego. Wspólnie z Akademią Muzyczną w Łodzi będziemy organizowali koncerty w cyklu Salon muzyczny u Biedermanna . Zapraszam też na wykłady rektorskie, które zapoczątkował mój poprzednik.

Pragnę podkreślić dobrą sytuację finansową uczelni. Dzięki udanej reformie zarządzania wszystkie wydziały zakończyły ubiegły rok z dodatnim wynikiem finansowym. Na sytuację finansową wszystkich szkół wyższych mają wpływ przede wszystkim dotacje z budżetu państwa przeznaczone na kształcenie studentów i badania naukowe oraz fundusze zgromadzone z innych źródeł, głównie z grantów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz funduszy unijnych.

Popieramy starania naszego środowiska o zwiększenie w budżecie państwa środków finansowych na naukę i szkolnictwo wyższe. Znalazło to wyraz w Uchwale Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z  13 września tego roku adresowanej do Rady Ministrów i Sejmu RP. Włączymy się do dyskusji o zmianach w prawie o szkolnictwie wyższym, jakie zaproponują zespoły opracowujące projekt nowej ustawy. Doceniamy starania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie odbiurokratyzowania przepisów dotyczących uczelni. Mamy nadzieję, iż ustawa o innowacyjności zgłoszona przez nasze ministerstwo, obecnie procedowana w Sejmie, przyczyni się do większego zaangażowanie biznesu w prace naukowo-badawcze o znaczeniu aplikacyjnym.

W ostatnim okresie pełniłem oprócz funkcji prorektora do spraw nauki, również funkcję prorektora do spraw studenckich i toku studiów. Poznałem więc bliżej działalność samorządu studenckiego oraz problemy samych studentów. Chciałbym podkreślić bardzo dobre relacje, relacje partnerskie między władzami rektorskimi i samorządem studentów, jakie wspólnie zostały zbudowane, jeszcze przez mojego poprzednika na tym stanowisku. Z satysfakcją te działania kontynuowałem, mam też nadzieję, iż współpraca w tym zakresie władz rektorskich i samorządu studenckiego w tej kadencji będzie się dobrze dalej układała. Jest niezmiernie ważne, aby studenci czuli się współodpowiedzialnymi za swą uczelnię. Doceniamy ich aktywność w komisjach opiniujących wnioski o stypendia, nagrody, pracę w radach domów studenckich czy radzie osiedla studenckiego. Będziemy otwarci na propozycje samorządu studenckiego związane z warunkami studiowania i życia na Osiedlu Akademickim. Będziemy kontynuowali modernizację akademików i zaplecza Lumumbowa. Będziemy wspierali, tak jak dotychczas, organizacje studenckie, szczególnie dużo uwagi chcielibyśmy poświecić studenckiemu ruchowi naukowemu, to znaczy kołom naukowym, ale nie tylko, mamy nadzieje wypracować też formę wsparcia indywidualnego szczególnie uzdolnionych studentów, chcących podejmować tematy badawcze.

Życzę wszystkim studentom by ich pragnienia i wyobrażenia związane z uniwersytetem spełniły się. Dołożymy starań, aby tu znaleźli dobre miejsce do realizacji swoich planów, aby spełniły się ich marzenia, by studia sprawiały im satysfakcję. Będziemy starali się, aby mieli wybór studiowania się na takich specjalnościach, które spełniają ich oczekiwania. Życzę wam drodzy studenci wielu sukcesów. Proszę was, abyście dobrze wywiązywali się ze swoich obowiązków, poważenie traktowali naukę, systematycznie zaliczali przedmioty w programie studiów, ale także interesowali się życiem akademickim, włączali się w szeroko rozumianą działalność społeczną na uczelni. Proszę was także, abyście korzystali z dóbr kultury, spędzali wolny czas nie tylko w klubach, ale odwiedzali teatry, operę czy filharmonię. W naszym mieście naprawdę wiele się dzieje i warto w tym uczestniczyć.

Szczególnie ciepło pozdrawiam studentów rozpoczynających studia. Witam was serdecznie w murach uczelni. Życzę wam wielu sukcesów w nauce i pomyślności w życiu osobistym. Będziemy wam pomagać w trudnych pierwszych tygodniach i miesiącach nauki, ale też gorąco was proszę o systematyczną pracę, odpowiedzialność i koleżeńską postawę. Dołączacie do wielkiej społeczności akademickiej Uniwersytetu Łódzkiego i naszego miasta. Godnie je reprezentujcie.

Witam studentów z zagranicy, którzy przyjechali do nas z wielu krajów, aby podjąć studia na Uniwersytecie Łódzkim. Witamy was w Łodzi, mieście o bogatej historii. Dziękuję, że wybraliście uniwersytet na miejsce swoich studiów, Uczelni nawiązującej w swej działalności do dziedzictwa wielonarodowej i wielokulturowej Łodzi. Życzę wam aby studia przyniosły wam satysfakcję. Podejmiemy wszelkie wysiłki, aby zapewnić wam bardzo dobre warunki nauki i wypoczynku, przyjazną atmosferę na uczelni i w naszym mieście, abyście tu czuli dobrze i bezpiecznie. Wszystkiego najlepszego.

Wszystkich pracowników Uniwersytetu Łódzkiego gorąco proszę o wsparcie, o współprace w realizacji stojących przed nami zadań. W nowym roku akademickim profesorom naszej uczelni życzę sukcesów w kształceniu młodych kadr naukowych i dydaktycznych. Nauczycielom akademickim i pracownikom badawczym życzę sukcesów w pracy naukowej. Wszystkim osobom zaangażowanym w proces kształcenie studentów, życzę satysfakcji z pracy dydaktycznej. Życzenia zadowolenia z pracy składam też pracownikom administracji uczelnianej, pracownikom technicznym i obsługi, wspierającym nas w badaniach naukowych i kształceniu studentów, bez trudu których nie byłoby możliwe sprawne funkcjonowanie naszej uczelni.

Wszystkiego najlepszego w nowym roku akademickim.


(tytuł pochodzi od redakcji)