Pragniemy budować silną Łódź akademicką

02-12-2016

Przekazaniem insygniów władzy rektorskiej, zgodnie z tradycją akademicką, przez ustępującego rektora UŁ prof. Włodzimierza Nykiela swojemu następcy prof. Antoniemu Różalskiemu rozpoczęło się 3 października w Auli im. Profesora Wacława Szuberta uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z okazji inauguracji nowego roku akademickiego.


Obejmujący urząd nowy rektor otrzymał od swego poprzednika berło, łańcuch i pierścień, będące atrybutami najwyższej władzy na uczelni. Berło – to władza, ale także mądrość; łańcuch – symbol więzi rektora ze społecznością uniwersytetu oraz pierścień oraz pierścień – symbol wierności ideałom uniwersytetu. Insygniami władzy rektorskiej są również: czerwono-czarna toga, pelerynka z gronostajów, czerwony biret i czerwone rękawiczki. Na Uniwersytecie Łódzkim, powstałym w roku 1945, z wnioskiem o ich wprowadzenie wystąpił do Senatu uczeni z końcem grudnia 1956 r. prof. Adam Szpunar, pierwszy rektor UŁ pochodzący w wyboru, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego przywiązany do wielowiekowej tradycji akademickiej.

Profesor Włodzimierz Nykiel, ustępujący rektor UŁ (z prawej), przekazuje insygnia władzy rektorskiej prof. Antonimu Różalskiemu, swemu następcy

Profesor Włodzimierz Nykiel, ustępujący rektor UŁ (z prawej), przekazuje insygnia władzy rektorskiej prof. Antonimu Różalskiemu, swemu następcy

Fot. Maciej Andrzejewski

Wygłaszając przemówienie inauguracyjne prof. A. Różalski, rektor UŁ powiedział, m.in.: – W swoich działaniach będziemy kierowali się wartościami zapisanymi w misji uczelni. Będziemy uniwersytetem otwartym, a naszym studentom oprócz rzetelnej wiedzy będziemy przekazywali takie wartości jak humanizm, tolerancja, demokracja i sprawiedliwość. Powinniśmy nie tylko kształcić młodzież akademicką, ale też ją wychowywać, przede wszystkim dając dobry przykład, przestrzegając uniwersalnych zasad etycznych. Chcę też podkreślić uniwersalne zasady akademickie, które powinny być dla nas, całej społeczności, zasadami przewodnimi, to jest wolność, ale i odpowiedzialność w zakresie badań naukowych, swoboda dyskusji akademickiej, budowanie więzi między poszczególnymi grupami pracowników oraz studentów. Pragniemy umacniać i rozwijać bliskie relacje z uczelniami i instytutami badawczymi Łodzi i razem z rektorami, władzami miasta i regionu budować silną Łódź akademicką. W naszej pracy będziemy dążyć do zachowania i utrwalania wysokiej pozycji uczelni w Polsce i podnoszenia jej międzynarodowej rangi. Dziś pozycja uniwersytetu na świecie oceniana jest na podstawie osiągnięć naukowych, różnorodności oferty kształcenia i jej jakości oraz stopnia umiędzynarodowienia. Dlatego też będziemy kontynuowali działania podjęte w ostatniej kadencji, mające na celu zwiększenie efektywności badań naukowych, lepszego niż dotychczas wykorzystania potencjału naukowego. Jesteśmy zdeterminowani w działaniach zmierzających do przekształcenia naszego uniwersytetu z uczelni dydaktyczno-naukowej w naukowo-dydaktyczną (…) Szczególnie ciepło pozdrawiam studentów rozpoczynających studia. Witam was serdecznie w murach uczelni. Życzę wam wielu sukcesów w nauce i pomyślności w życiu osobistym. Będziemy wam pomagać w trudnych pierwszych tygodniach i miesiącach nauki, ale też gorąco was proszę o systematyczną pracę, odpowiedzialność i koleżeńską postawę. Dołączacie do wielkiej społeczności akademickiej Uniwersytetu Łódzkiego i naszego miasta. Godnie je reprezentujcie (pełny tekst wystąpienia na następnej kolumnie).

Jednym z najbardziej podniosłych momentów uroczystości była immatrykulacja słuchaczy I roku, czyli pasowanie na studentów poprzez lekkie uderzenie ich berłem przez rektora oraz złożenie ślubowania, które jest aktem przyjęcia w poczet społeczności akademickiej i wyrazem akceptacji wartości przyświecających życiu w uczelni. Zaszczytu tego dostępują studenci, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym na wiodące kierunki poszczególnych wydziałów osiągają najlepsze wyniki.

Rektor UŁ immatrykuluje słuchaczy I roku studiów, a wśród nich Janet Hlupo Matikiti z Zimbabwe (pierwsza z prawej)

Rektor UŁ immatrykuluje słuchaczy I roku studiów, a wśród nich Janet Hlupo Matikiti z Zimbabwe (pierwsza z prawej)

Fot. Maciej Andrzejewski

Immatrykulowani zostali: Patrycja Frątczak , Dominik Stępniak , Aleksandra Tomaszewska , Konrad Kaczmarek , Malwina Baranowska , Teresa Prajer , Beata Łacina (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska); Mateusz Świech , Magdalena Srobirando , Jakub Nosecki (Wydział Chemii); Daniel Wasilewski , Michał Samarzewski , Piotr Kuczyński , Jagoda Lasek, Oliwia Gawron (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny); Kacper Szalacki , Klaudia Grzeszkiewicz , Katarzyna Skoczek , Gaja Staroń (Wydział Filologiczny); Weronika Gapińska , Marta Malinowska , Aleksandra Wilk , Marianna Wróblewska , Zofia Hałęza, Aleksandra Staniszewska (Wydział Filozoficzno-Historyczny); Weronika Szczegodzińska , Joanna Grabowska , Tomasz Bednarek , Przemysław Przybysz (Wydział Fizyki Informatyki Stosowanej); Aleksandra Rechcińska , (Wydział Matematyki i Informatyki); Anita Fatel , Małgorzata Kudelska , Aleksandra Bernacka , Maciej Rzeszutek , Paulina Patek (Wydział Nauk Geograficznych); Mateusz Chwiałkowski , Angelika Rosman (Wydział Nauk o Wychowaniu); Justyna Gumolak , Aleksander Kochan , Dominik Koniarczyk , Magdalena Krysiak , Jakub Matusiak , Maciej Rzeszutek (Wydział Prawa i Administracji); Anna Ignaczak , Krystian Kołodziejski , Karolina Pasikowska , Mateusz Kosielski , Katarzyna Wojdal (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych); Wojciech Baszczyński , Karolina Kapuścińska , Milena Duch (Wydział Zarządzania); Natalia Michałowska , Klaudia Ratajczyk , Oliwia Soboń, Justyna Pawlik (Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim).

Gai Staroń, absolwentce VIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, studentce filologii angielskiej na Wydziale Filologicznym, rektor UŁ wręczył nagrodę za najlepszy wynik w całym tegorocznym postępowaniu rekrutacyjnym.

Po raz drugi w historii uczelni, ślubowanie po angielsku złożyli także przedstawiciele dwutysięcznej grupy studentów zagranicznych; Janet Hlupo Matikiti z Zimbabwe, słuchaczka informatyki w języku angielskim na Wydziale Matematyki i Informatyki oraz Yuanzhao Wang z Chin, student ekonomii w języku angielskim na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym.

W uroczystości uczestniczyli: Zbigniew Rau, wojewoda łódzki, który wystąpił w tradycyjnej todze profesorskiej podkreślając w ten sposób swoje związki ze środowiskiem akademickim; Witold Stępień , marszałek województwa łódzkiego; Ireneusz Jabłoński , wiceprezydent Łodzi. Obecni byli parlamentarzyści ziemi łódzkiej, przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących z uczelnią, rektorzy pozostałych wyższych szkół publicznych Łodzi, poprzedni rektorzy UŁ: prof. Leszek Wojtczak , prof. Michał Seweryński , prof. Wiesław Puś , wspomniany już wcześniej prof. Włodzimierz Nykiel ; nauczyciele akademiccy i studenci, pracownicy administracji, techniczni i obsługi uniwersytetu.

Listy z gratulacjami i życzeniami nadesłali, m.in. prezydent RP Andrzej Duda i Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Promocja habilitacyjna; pamiętna chwila w życiu każdego pracownika nauki

Promocja habilitacyjna; pamiętna chwila w życiu każdego pracownika nauki

Fot. Maciej Andrzejewski

Wykład inauguracyjny nt. Wielonarodowa Rzeczpospolita. Polacy a mniejszości narodowe w przeszłości , nawiązujący do migracji i tolerancji we współczesnej Europie, wygłosił prof. Wiesław Puś z Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ.

Uroczystość zakończyło odśpiewanie Gaudeamus przez Chór Akademicki Uniwersytetu Łódzkiego pod dyrekcją prof. Andrzeja Ryłki .

x x x

Tego samego dnia, w godzinach popołudniowych, również w Auli im. Profesora Wacława Szuberta, odbyły się uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie. Dyplomy doktora habilitowanego otrzymali: dr hab. MARIA BERKAN-JABŁOŃSKA, dr hab. GRAŻYNA BRANNY, dr hab. ANTONIO LOPEZ GONZALEZ, dr hab. ALICJA MAZAN-MAZURKIEWICZ, dr hab. ADAM MAZURKIEWICZ, dr hab. JULIA MAZURKIEWICZ-SUŁKOWSKA, dr hab. KLARA SZMAŃKO (Wydział Filologiczny); dr hab. RADOSŁAW JANIAK, dr hab. BEATA SZUBTARSKA (Wydział Filozoficzno- Historyczny); dr hab. DOROTA BORS (Wydział Matematyki i  Informatyki); dr hab. DOROTA BONARSKA-KUJAWA, dr hab. DOMINIK KOPeĆ, dr hab. PIOTR MINIAS, dr hab. ALEKSANDRA RODACKA, dr hab. SYLWIA RÓŻALSKA, dr hab. IZABELA SADOWSKA-BARTOSZ (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska); dr hab. MAREK ZIELIŃSKI (Wydział Chemii); dr hab. PIOTR CZUBLA, dr hab. SZYMON MARCIŃCZAK (Wydział Nauk Geograficznych); dr hab. tomasz bekrycht, dr hab. ANNA RAKOWSKA-TRELA, dr hab. KATARZYNA WLAŹLAK, dr hab. MICHAŁ WOJEWODA (Wydział Prawa i Administracji); dr hab. BEATA PAWŁOWSKA (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny); dr hab. WITOLD BARTKIEWICZ, dr hab. PAWEŁ BRYŁA, dr hab. JUSTYNA DANIELEWICZ, dr hab. ADAM JABŁOŃSKI, dr hab. ANNA KACZOROWSKA, dr hab. PAWEŁ KOSSECKI, dr hab. ANNA PAMUŁA (Wydział Zarządzania).

Na Uniwersytecie Łódzkim wypromowano łącznie 2276 doktorów habilitowanych. Promocje doktorskie poprzedziło przyrzecznie, które od młodych naukowców przyjął rektor UŁ. Grupa wypromowanych doktorów na uczelni liczy już 5542 osoby.

S.B.